Faktura do wglądu. W projekcie noweli - prowadzenie wykazu faktur

Zapisy projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej nakładają na samorządy obowiązek prowadzenia wykazu wszystkich faktur, które do nich trafią - wskazuje dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski.

Resort finansów podkreśla, że projekt ustawy jest w trakcie konsultacji, a uwagi samorządów dotyczące czasochłonności i dodatkowych kosztów są przedmiotem analiz ministerstwa.

Chodzi o zapisy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa poświęcone obowiązkowi udzielania informacji podatkowych.

Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich zwrócił uwagę, że w noweli zaproponowano nałożenie na wszystkie jednostki administracji – w tym administracji samorządowej – obowiązku prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu informacji o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań.

Innymi słowy – zaznaczył Kubalski - jeśli przy okazji realizacji jakiegokolwiek zadania publicznego ktoś przedłoży gminie, czy powiatowi jakąkolwiek fakturę - dokumentującą jakąkolwiek operację gospodarczą – to właściwa jednostka samorządu terytorialnego będzie miała obowiązek taką fakturę wpisać do rejestru.

"Samorządy przy realizacji wszystkich zadań, które wykonują, będą musiały się upewnić, że wśród dokumentów, które przedłożył obywatel, nie znajduje się faktura. Jeżeli znajduje się tam faktura, będą musiały tę fakturę wprowadzić do rejestru faktur i zapewne również zeskanować" – powiedział dyrektor biura ZPP.

Według Kubalskiego w przypadku osób, które przychodzą do urzędu zarejestrować samochód, będzie to trzy czwarte przypadków. Do tego dochodzą organizacje pozarządowe, które dostały dotacje w związku w wykonywaniem zadań publicznych i muszą ją rozliczyć się na podstawie faktur.

Jak zaznaczył dyrektor biura ZPP, nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia, czy dotyczyć to ma również ośrodków pomocy społecznej, a niejasność wynika z obowiązywania tajemnicy pracownika socjalnego. W tym przypadku – jak zauważył - praktycznie każdy, kto występuje o zasiłek załącza najróżniejsze dokumenty, tłumacząc, że musiał ponieść określone wydatki.

"Są komórki organizacyjne, gdzie praktycznie każdy klient będzie miał jakąś fakturę, a są takie, gdzie z natury rzeczy nie będzie takiego problemu. Dla samorządów będzie to problematyczne, ponieważ to oznacza, że musimy dodatkowo wyposażyć stanowiska w skanery, w oprogramowanie" – wyjaśnił Kubalski.

Dyrektor biura ZPP uważa, że w działach zajmujących się rejestracją pojazdów zmiana przepisów może spowodować konieczność zatrudnienia dodatkowych urzędników. "Rozwiązanie jest dalece wątpliwe w takim kształcie, w jakim jest zaproponowane. W uzasadnieniu ustawy nie znalazły się żadne szacunki porównujące kosztochłonność i pracochłonność wprowadzonego zadania i potencjalnych korzyści wynikających z uszczelnienia systemu" – podkreślił Kubalski.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa jest w trakcie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

"Obecnie trwa analiza wszystkich uwag złożonych do tego projektu. Strona samorządowa zgłaszała uwagi dotyczące czasochłonności i dodatkowych kosztów związanych z projektowanym obowiązkiem prowadzenia i wysyłania wykazów faktur przez jednostki administracji publicznej, a zatem również administracji samorządowej (…). Uwagi te są przedmiotem analiz w Ministerstwie Finansów" – podkreślił resort w stanowisku przesłanym Serwisowi Samorządowemu PAP.

Zgodnie z dodawanym w Ordynacji podatkowej przepisem, jednostki administracji rządowej i samorządowej będą obowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych wykazu: faktur dotyczących nabycia towarów lub usług, które nie zostały ujęte przez te jednostki w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawie o podatku od towarów i usług. Wykaz miałby objąć też informacje o fakturach otrzymanych od innych podmiotów w związku z realizacją zadań nałożonych na jednostki administracji rządowej i samorządowej odrębnymi przepisami.

Jednostki administracji rządowej i samorządowej byłyby obowiązane do przesyłania wykazu bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Szefa KAS, w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego umieszczonym na ePUAP. Odbywałoby się to na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Jako pierwszy o sprawie napisał serwis wartowiedziec.pl.

kic/

Opublikowano: 2019-01-09 11:57

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.