Kultura z podpisem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności kulturalnej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności kulturalnej, która m.in. zmienia zasady prowadzenia konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

Celem nowej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest zmiana ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie dotyczącym prowadzenia konkursów wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz przekształcenia w państwowe instytucje kultury dwóch instytutów badawczych - Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

W zakresie dotyczącym przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury w przepisach dodano wymóg, aby w terminie 7 dni od powołania nowego dyrektora podawać do publicznej wiadomości program działania instytucji kultury. Ma to służyć zwiększeniu transparentności procedury konkursowej i umożliwić weryfikację działań podejmowanych przez dyrektora instytucji obejmującego stanowisko.

Ponadto dodano przepis określający minimalną treść wydawanego przez organizatora ogłoszenia o konkursie, w celu ujednolicenia praktyk w tym zakresie, a także lepszego uregulowania relacji między organizatorem konkursu a jego uczestnikami, mającymi zagwarantowany dostęp do podstawowych informacji na temat instytucji. Ma to ma umożliwić przygotowanie bardziej szczegółowych i adekwatnych ofert konkursowych.

W nowej ustawie określono też zadania komisji konkursowej i zakres obsługi tej komisji przez organizatora konkursu. Wskazano też przesłanki wyłączenia z udziału w pracach komisji konkursowej ze względu na naruszenie zasady bezstronności i na konflikt interesów członków komisji.

Dodano również przepis, zgodnie z którym, jeżeli w ofercie zwierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, w szczególności dotyczące braku podpisu, braku oznaczenia stron dokumentów, wyznacza osobie, która złożyła ofertę, termin na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków. 

Ponadto dodano regulację, zgodnie z którą można uznać konkurs za nierozstrzygnięty tylko wówczas, gdy komisja konkursowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny ustalonych przez komisję konkursową w stosunku do uczestników konkursu.

Nowa ustawa m.in. nakłada na organizatora konkursu obowiązek przedstawienia kandydatowi wyłonionemu w konkursie warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury.      

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego przekształcenia Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie w instytucje kultury, który wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.     

mp/

Opublikowano: 2019-01-10 11:07

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.