Powiaty też muszą. Potrzeba uchwalenia nowych planów sieci szkół nie dotyczy tylko gmin

W 2019 roku również powiaty będą podejmować uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół - wskazuje Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy. Potrzeba uchwalenia „nowych” planów sieci szkół publicznych nie dotyczy tylko gmin.

Problem podjęcia przez organy stanowiące gmin uchwał ws. planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych został opisany w artykułach „Sieć na nowo. Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół tracą moc” oraz „Bez zwłoki. Ekspert: potrzebne nowe uchwały w sprawie sieci i obwodów szkół” zamieszczonych w Serwisie Samorządowym PAP.

W 2019 roku również rady powiatów będą podejmować uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych.

Zgodnie z brzmieniem przepisów prawa oświatowego w planie tym uwzględnienia się nie tylko publiczne szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne prowadzone przez dany powiat, ale również szkoły ponadpodstawowe i szkoły specjalne mające siedzibę na obszarze powiatu, prowadzone przez inne organy prowadzące.

Ponadto powiatowy plan sieci szkół powinien być tak ustalony, aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w szkołach lub oddziałach zorganizowanych w podmiocie leczniczym lub w jednostce pomocy społecznej, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Mija czas dostosowania

Dwa lata szkolne ( 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019) to czas dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
Przypomnijmy, iż w terminie do 31 marca 2017 roku, na podstawie art. 217, ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.) rady powiatów, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, podejmowały uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Uchwały te ustalały na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 roku sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych na terenie danego powiatu oraz sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych -również na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Dostosowanie sieci w/w szkół uwzględniało klasy dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, oraz dotychczasowych publicznych czteroletnich techników, prowadzonych przez powiat i inne organy.

Potrzebne nowe uchwały

Art. 217, ust 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) stanowi, iż do ustalania obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez powiat, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, stosuje się przepisy art. 39 ustawy - Prawo oświatowe.
W związku z powyższym - rada powiatu powinna ustalić obowiązujący od 1 września 2019 roku ( nowy), plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

Autor: Tadeusz Konarski, ekspert oświatowy

aba/

Opublikowano: 2019-02-08 14:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.