Jednym głosem. Komitet Regionów: Parlament Europejski chce silnej polityki spójności

Parlament Europejski popiera propozycje regionów i miast dotyczące silnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu polityki spójności na lata 2021–2027 - wskazuje Komitetu Regionów w oświadczeniu przesłanym Serwisowi Samorządowemu PAP.

W głosowaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów – określającego wspólne zasady dla wszystkich funduszy UE zarządzanych w partnerstwie z podmiotami krajowymi – PE poparł kluczowe wnioski Europejskiego Komitetu Regionów (KR) mające na celu zapewnienie uznania roli podmiotów lokalnych i skuteczności unijnych inwestycji w ramach polityki spójności.

"Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Parlament Europejski podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu sprawozdania w sprawie rozporządzeń w sprawie wspólnych przepisów dotyczących funduszy UE w ramach zarządzania dzielonego" – czytamy w czwartkowym komunikacie Komitetu Regionów.

W sprawozdaniu PE zwraca się uwagę na kluczowe punkty opinii KR opracowanej przez przewodniczącą Grupy PES w KR Catiuscię Marini, przewodniczącą regionu Umbria, a także przez przewodniczącego grupy EPL w KR Michaela Schneidera, sekretarza stanu, przedstawiciela kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który jest sprawozdawcą opinii ws. kosztów i zagrożeń związanych z brakiem spójności, podkreślił, że "Unia Europejska potrzebuje wrażliwej terytorialnie i silnej finansowo Polityki Spójności, która umożliwi wszystkim mieszkańcom korzystanie z owoców integracji i jednolitego rynku".

Oba zgromadzenia polityczne UE domagają się pełnego poszanowania zasad partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów oraz nalegają, by przygotowanie i realizacja programów inwestycyjnych odbywały się na odpowiednim szczeblu terytorialnym.

W sprawozdaniu PE wzywa się również, by redukcję środków przydzielonych w ramach polityki spójności na następny etap programowania ograniczyć również na szczeblu regionalnym, co jest kluczowym postulatem zawartym w opinii KR-u.

W odniesieniu do równoważnej kwoty, którą władze krajowe i regionalne muszą udostępnić w celu uruchomienia wsparcia finansowego w ramach polityki spójności – tzw. stopy współfinansowania – sprawozdanie PE jest w większości zgodne z opinią KR-u, gdyż zawarte jest w nim wezwanie do obniżenia minimalnego nakładu finansowego wymaganego od państw członkowskich i regionów w porównaniu z wnioskiem przedstawionym przez Komisję w maju.

Kolejny punkt zbieżny obejmuje ponowne wprowadzenie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, aby lepiej go zintegrować z innymi funduszami polityki spójności. Wspólne jest też stanowisko ws. zabezpieczenia środków finansowych na cały okres 2021– 2027 oraz utrzymanie zasady „n +3”, która wyznacza maksymalny 3-letni termin między formalnym zobowiązaniem się do wykorzystania środków na dany projekt a momentem, w którym faktycznie realizowane są płatności – zamiast przejścia na system „n+2”, zaproponowany przez Komisję w czerwcu ubiegłego roku.

Jeśli chodzi o przepisy, zgodnie z którymi Komisja zamraża fundusze strukturalne w państwach członkowskich niespełniających unijnych wymogów w zakresie dyscypliny budżetowej i fiskalnej, po latach dyskusji Parlament zagłosował za skreśleniem tych przepisów, uwzględniając tym samym postulat KR, niezmienny od 2013 r., kiedy przepis ten został wprowadzony.

kic/

Opublikowano: 2019-02-14 15:16

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.