Szkoły branżowe. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

„Zaproponowane tam zmiany mają na celu zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego oraz lepsze dostosowanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy” – informuje MEN w komunikacie. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września.

W rozporządzeniu resort podkreślił, że celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi i być przygotowany do uzyskania niezbędnych uprawnień zawodowych.

Wyodrębnienie kwalifikacji w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych umiejętności zawodowych, a także dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, pod koniec nauki w szkole – to główne elementy mające służyć elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów.

Rozporządzenie określa również zawody przyporządkowane do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach I i semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2019 r. W dokumencie uwzględniono zarówno zawody wcześniej wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jak również nowe, określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum. Od roku szkolnego 2020/2021 będą stosowane w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie w Dzienniku Ustaw.

Źródło: MEN

aba/

Opublikowano: 2019-02-21 11:49

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.