Wzór dla gmin. ZMP podał wzór raportu o stanie gminy

W tym roku po raz pierwszy organy wykonawcze gminy mają obowiązek przedstawienia radzie rocznego raportu o stanie danej jednostki samorządowej. Związek Miast Polskich publikuje wzór takiego dokumentu.

Nowy obowiązek nałożyła na samorządy nowelizacja ustawie o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa co roku do 31 maja wójt musi przedstawić radzie raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

Raport ma charakter publiczny i być prezentowany na sesji absolutoryjnej rady gminy; w debacie nad nim mają prawo brać udział również mieszkańcy.

Dlatego - jak podkreśla Związek Miast Polskich - dokument powinien być maksymalnie "przejrzysty" i "czytelny".

By pomóc w opracowaniu takiego dokumentu, organizacja przygotowała wzór raportu, który wypracowano po dyskusji w gronie ekspertów, z udziałem byłych prezydentów miast.

Proponowany wzór jest bardzo szczegółowy, proponuje podzielenie raportu na działy dot. m.in. stanu gminnych finansów, stanu mienia komunalnego; informacji o realizowanych politykach, programach i strategiach; realizacji uchwał rady; innych istotnych działań wójta, burmistrza, prezydenta. Dokument można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna dostępna jest dla miast członkowskich ZMP.

W opracowaniu, jego autorzy zamieścili komentarz, w którym oceniają, że przepis obligujący do składania raportu jest "wadliwie sformułowany, gdyż utożsamia stan gminy z działalnością wójta. "To obrazuje prawdziwe intencje projektodawców, którzy widzą w nim bardziej podstawę do politycznego +rozliczenia+ wójta niż do rzetelnej dyskusji o stanie gminy" - wskazano w komentarzu do wzoru raportu.

Projektodawcy wprowadzając przepis uzasadniali, że da on mieszkańcom wspólnoty lokalnej uprawnienie do udziału w debacie nad stanem gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

js/

Opublikowano: 2019-02-21 12:57

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.