Sekretarz ze stażem. RIO w Gdańsku: sekretarz gminy musi posiadać odpowiednie kwalifikacje

Osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza powinna posiadać co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym – podkreśla gdańska RIO.

Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przeprowadzona przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Gdańsku w jednej z gmin woj. pomorskiego wykazała, że przez ponad rok funkcję sekretarza pełniła osoba, która nie spełniała wymagań kwalifikacyjnych do zatrudnienia na tym stanowisku. Pracownik ten nie posiadał bowiem wymaganego przepisami co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Według RIO, naruszono tym ustawę o pracownikach samorządowych (art. 5 ust. 2 w zw. z art. 2).

Z treści art. 5 ust. 2 ustawy wynika, że na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 tej ustawy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach.

Chodzi o urzędy marszałkowskie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, starostwa powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne, urzędy gmin, jednostki pomocnicze gmin, gminne jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Do tego dochodzą biura związków jednostek samorządu terytorialnego (i ich odpowiedniki) oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez te związki, a także biura jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego (i ich odpowiedniki).

W świetle ustawy możliwa jest też inna ścieżka kariery, obejmująca czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w wymienionych jednostkach oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

W wystąpieniu pokontrolnym RIO zaleciła, by zatrudnić na stanowisku sekretarza osobę posiadającą wymagane w ustawie kwalifikacje.

kic/


Opublikowano: 2019-02-21 16:29

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.