Ograniczyć planem. Inowrocław pokazuje jak ograniczać potencjalnie uciążliwe inwestycje

Nie wolno zakazać, ale można regulować warunki realizacji - Inowrocław zapowiada, że wprowadzi do planów miejscowych ograniczenia w stawianiu masztów telefonii komórkowej. Według inowrocławskich radnych, z takiego rozwiązania mogą korzystać wszystkie gminy w Polsce.

Problemem w Inowrocławiu zajęto się po tym jak operator jednej z sieci komórkowych zapowiedział w mieście budowę kilkudziesięciometrowego masztu, w bliskim sąsiedztwie bloków mieszkalnych. W interpelacji do prezydenta Inowrocławia, miejscy radni podnosili, że pomysł postawienia tego typu obiektu wśród gęstej zabudowy wielorodzinnej budził obawy meszkańców o skutki zdrowotne oraz możliwy spadkek wartości okolicznych nieruchomości.

Wiceprzewodniczący rady miejskiej Magdalena Łośko i Patryk Kaźmierczak wskazali w interpelacji, że wprawdzie obowiązujące w Polsce prawo uniemożliwia wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zakazów inwestycji telekomunikacyjnych, ale można regulować warunki na jakich tego typu inwestycje mogą się odbywać.

Radni zauważyli, że przepisy ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych "nie zabraniają gminom regulowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego warunków, jakimi przy przeprowadzaniu tego typu inwestycji powinien kierować się inwestor".

Na potwierdzenie tej tezy radni przytoczyli wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 października 2017 r. (sygnatura akt: 2017-111 SA/Gd 392/17). Sąd stwierdza w nim, że "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wprowadzać pewne ograniczenia dla tego typu inwestycji: dotyczące miejsca lokalizacji, rodzaju urządzenia, jego wysokości, ograniczenia związane z zakłócaniem ładu przestrzennego lub inne ograniczenia mające na celu ochronę określonych dóbr i wartości mieszkańców jak i również nieruchomości".

Potwierdzają to inne wyroki sądów administracyjnych, w tym: WSA w Bydgoszczy z 9 lutego 2016 r. (sygn. akt II SA/Bd 1470/15) oraz wyrok WSA w Gdańsku z 27 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Gd 27/17).

"Powyższą tezę potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OSK 970/15). Sprawa dotyczyła jednej z uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której to uchwale wprowadzono zakaz budowy masztów" - wskazują radni.

Urząd Miasta Inowrocławia przychylił się do wniosku radnych. Prezydent Inowrocławia, w odpowiedzi na interpelację, poinformował, że "po zapoznaniu się z orzecznictwem sądów administracyjnych oraz opinią Biura Prawnego" postanowił "w uzasadnionych przypadkach" wprowadzać do opracowywanych planów miejscowych ograniczenia, które polegać będą m.in. na "zakazie realizacji wolnostojących masztów bazowych telefonii komórkowej w obszarach zabudowy mieszkaniowej".

Prezydent zastrzegł jednocześnie, że "zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zapisy planów miejscowych nie mogą w całości zakazywać i uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej".

Inowrocławscy radni, w przesłanym Serwisowi Samorządowemu stanowisku podkreślają, że zaproponowane przez nich rozwiązanie może być stosowane w całej Polsce.

js/Opublikowano: 2019-02-22 12:17

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.