Uwaga na długi. RIO: skarbnicy powinni na bieżąco analizować zdolność JST do zaciągania zobowiązań

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. nowa ustawa o finansach publicznych w pełnym zakresie zacznie obowiązywać od 2026 r. RIO w Opolu zwróciła jednak uwagę, że skarbnicy powinni już teraz na bieżąco analizować zdolność samorządu do zaciągania i spłaty zobowiązań w kontekście nowego brzmienia art. 243 w okresie przejściowym, tj. w latach 2020-2025 i po 2026 r.

RIO w Opolu przygotowała wyjaśnienia dotyczące przepisów przejściowych znowelizowanej ustawy o finansach publicznych. Jak zaznacza RIO nowe przepisy mają istotne znaczenie dla budżetów i wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja zmieniła m.in. zasady zaciągania i spłaty zobowiązań dłużnych, sposób ustalania maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w kolejnych latach, katalog tytułów dłużnych, zasady programów postępowania naprawczego, katalog źródeł finansowania deficytu, a także reguły bilansowania części operacyjnej (bieżącej) budżetu. Więcej: Wchodzi w życie nowela ustawy o finansach publicznych

RIO tłumaczy, że mimo iż nowe przepisy weszły w tycie z dniem 1 stycznia 2019 roku, to ich stosowanie zostało rozłożone na kilka lat. „W pełnym zakresie przepisy ustawy znajdą zastosowanie od 2026 roku. Terminy wejścia w życie zmienianych przepisów w okresie przejściowym określono w art. 7-10 ustawy zmieniającej ustawę o finansach publicznych" - wskazała Izba.

RIO wyjaśniła, że do budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i gospodarki finansowej JST, w tym zaciągania zobowiązań w 2019 roku mają zastosowanie dotychczasowe przepisy ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem wybranych przepisów wskazanych w nowelizacji ustawy.

Od 1 stycznia 2019 r. ma zastosowanie m.in. art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych, który zmienia ustawowo określony katalog tytułów dłużnych poprzez zaliczenie do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1-3 również zobowiązań finansowych wynikających ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów (przykładowo: subrogacje, leasing, finansowanie kapitałowe).

RIO przypomniała, że konsekwencją tych zmian jest wprowadzenie obowiązku uzyskania przez zarząd JST opinii RIO również w odniesieniu do „innych zobowiązań" zaliczanych do tytułów dłużnych.

Jednocześnie Izba wskazała, że w przepisach określono dwa wyłączenia od tej zasady. Po pierwsze, uzyskanie opinii nie będzie wymagane w przypadku zobowiązań krótkoterminowych podlegających spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane. Po drugie, opiniowaniu nie będą podlegały zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 0,5 proc. planowanych dochodów bieżących, o ile suma zaciągniętych zobowiązań z tego tytułu w roku budżetowym nie przekroczyła 1 proc. planowanych dochodów bieżących.

Zmiany te wpłynęły na modyfikację dokumentów wymaganych przez RIO do wydania opinii o możliwości spłaty zobowiązań i wykupu papierów wartościowych.

Ponadto RIO przypomniała, że JST, które planują zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, powinny respektować postanowienia art. 212 ust. 1 pkt 6a powołanej ustawy. „Zgodnie z ustawami ustrojowymi, właściwym organem do podjęcia decyzji w tym zakresie jest organ stanowiący JST" - zaznaczyła Izba.

RIO wskazała też na nowe przepisy w zakresie ustalania w kolejnych latach budżetowych dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań przez JST. Izba podkresliła, ze indywidualnej ocenie i bieżącej analizie „powinna podlegać zdolność jednostki do spłaty zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia".

Izba zwróciła również uwagę służbom finansowym w samorządach, aby w świetle zmian w ustawie o finansach publicznych, „na bieżąco analizowały sytuację finansową jednostki, w tym zdolność do zaciągania i spłaty nowych zobowiązań, w aspekcie wykonanych i prognozowanych wielkości wpływających na ustalenie w kolejnych latach relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu przewidzianym odpowiednio dla okresu przejściowego (2020 - 2025) oraz od roku 2026 do końca okresu objętego prognozą kwoty długu".    

mp/

Opublikowano: 2019-03-01 14:18

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.