Działalność wod-kan. RIO: Gmina może prowadzić działalność w zakresie wod-kan za pomocą urzędu

Gmina może prowadzić działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji zarówno w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki budżetowej, jak i za pomocą urzędu gminy – wyjaśnia RIO w Opolu.

Jedna z gmin woj. opolskiego zwróciła się do tamtejszej RIO z pytaniem, czy może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego w rozumieniu: art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W odpowiedzi Izba przypomniała, że gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art. 2 ww. ustawy o gospodarce komunalnej). Potwierdza to art. 14 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zadania własne gmin w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, mogą być wykonywane m.in. przez gminne zakłady budżetowe będące jednostkami sektora finansów publicznych. 

RIO wskazała jednak, że wspomniany artykuł 2 ustawy o gospodarce komunalnej ma charakter normy ogólnej i nie tworzy katalogu zamkniętego tych jednostek, a jedynie wymienia przykładowe formy prowadzenia gospodarki komunalnej. 

Izba przywołuje też art. 2 pkt 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zgodnie z którym „przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność”. 

W podsumowaniu RIO podkreśla, że zadanie własne JST w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, a także usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz urządzeń sanitarnych „może być realizowane przez gminę zarówno w formie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki budżetowej, jak i za pomocą urzędu gminy poprzez jego referaty bądź wydziały”. 

mp/Opublikowano: 2019-05-15 09:56

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.