Kolej plus. Ruszyły konsultacje projektu ustawy o transporcie kolejowym

Minister Infrastruktury skierował do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, którego celem jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji – tzw. Program Kolej Plus.

"Program Kolej Plus składa się z kilku segmentów. Jednym z nich jest segment inwestycyjny: doprowadzimy kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi"  powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że ważny jest też komponent prawny. "Chcemy stworzyć takie prawo, aby kolej stawała się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi. Polacy wracają na kolej – to sukces, ale i zobowiązanie. Musimy się starać, aby coraz więcej osób stawiało na ten szybki, bezpieczny i ekologiczny środek transportu" – zaznaczył Adamczyk.

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in.: upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, stwarzają zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa. Wpłynie to pozytywnie na mobilność osób, które będą chciały dotrzeć do miasta pełniącego funkcję centrum życia społecznego, zawodowego i kulturalnego dla danego subregionu, a które znajduje się w województwie sąsiednim.

Nowa regulacja umożliwi też przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych, a także umożliwi samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa,

Projektowane przepisy wyeliminują też dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra oraz wprowadzą możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

Ponadto ustawa pozwoli na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskie Linie Kolejowe do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego, w celu sprawowania opieki nad zabytkami, będącymi wytworami techniki kolejowej.

Z projektem można zapoznać się na stronie internetowej RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321775


mp/


Opublikowano: 2019-05-22 12:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.