Gmina Świdnica: Sesja absolutoryjna

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na IX SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 30.05.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Raport o stanie Gminy Świdnica:
a) debata nad raportem,
b) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok:
a) wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2018 rok,
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez komisję Rewizyjną,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) dyskusja.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok;
2) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2018 rok;
3) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8.Zapytania i interpelacje.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie IX Sesji Rady Gminy Świdnica.

Opublikowano: 2019-05-24 18:25

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.