Do końca lipca. Najbliższe terminy w sprawozdawczości

Sześć terminów i czternaście dokumentów– tak wygląda terminarz sprawozdawczości do końca lipca. Za Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu publikujemy wykaz terminów i sprawozdań. 

30 czerwca  – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- bilansu skonsolidowanego.

12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

15 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

20 lipca
– termin złożenia przez organ podatkowy (Wójta, Burmistrza, Prezydenta) j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1

22 lipca
– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
- sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
- sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;
- sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
- sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
- sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
- kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
- kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

28 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):
- kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
  - kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

aba/

Opublikowano: 2019-06-11 10:58

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.