Lokalna imigracja. Marszałkowie: Polska potrzebuje dalekowzrocznej polityki integracyjnej

Sytuacja demograficzna regionów będzie w coraz większej mierze uzależniona od imigracji; Polska potrzebuje dalekowzrocznej polityki integracyjnej – podkreślają marszałkowie województw.
 
W stanowisku ws. polityki integracyjnej państwa, przyjętym na posiedzeniu w Gdyni, Konwent Marszałków Województw RP zaznaczył, że deficyt zasobów pracy stanowi istotną barierę rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, a ich sytuacja demograficzna będzie w coraz większej mierze uzależniona od imigracji.
 
"Polska potrzebuje dalekowzrocznej, skoordynowanej, zarządzanej wielopoziomowo i skutecznej polityki integracyjnej, w tworzenie i realizację której włączone będą – obok administracji rządowej – jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowisko akademickie oraz sami imigranci" – ocenili marszałkowie.
 
W dokumencie samorządowcy powołują się na trendy demograficzne, z których wynika, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Według prognoz przywołanych w stanowisku, począwszy od 2050 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym będzie dwa razy większa niż osób w wieku przedprodukcyjnym. Natomiast jeszcze przed rokiem 2050 populacja osób powyżej 80. roku życia zacznie być większa od populacji osób w wieku 25-34 lata. Będzie to sprzyjać znacznemu wzrostowi kosztów funkcjonowania systemu emerytalnego oraz systemu opieki zdrowotnej.
 
Marszałkowskie wskazują ponadto, że w Polsce zaczyna brakować pracowników - wciąż zbyt niski jest odsetek osób aktywnych zawodowo, a Polska jest czołowym w świecie eksporterem zasobów pracy.
 
Według szacunków, które podają samorządowcy, w 2017 roku poza granicami kraju przebywało czasowo ponad 2,5 mln obywateli polskich. Jednocześnie jednak – zauważają marszałkowie - jesteśmy największym w UE importerem imigrantów krótkoterminowych, gdyż szacuje się, że w 2018 roku w Polsce zatrudnionych było około 1,1 mln pracowników z zagranicy.
 
Dlatego, zdaniem samorządowców, imigranci odgrywają coraz większą rolę we wspólnotach lokalnych jako studenci, pracownicy, konsumenci, przedsiębiorcy, inwestorzy czy podatnicy. "Należy dążyć do pełnego i świadomego wykorzystania ich potencjału dla ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju polskich regionów" – podkreślili marszałkowie.
 
Według samorządowców, efektywna integracja imigrantów stanowi duże wyzwanie, a kluczową rolę w tym długofalowym procesie odegrają samorządy lokalne – o ile będą wyposażone w stosowne narzędzia i kompetencje, a także organizacje pozarządowe działające na rzecz cudzoziemców.
 
W ocenie marszałków, istotnego wzmocnienia w obszarze systemowego wsparcia imigrantów wymagają kompetencje samorządu województwa, szczególnie w obszarach rynku pracy, pomocy społecznej oraz edukacji (w tym międzykulturowej, budującej świadomość społeczeństwa o cudzoziemcach).
 
Zdaniem przedstawicieli samorządów województw, nadanie regionom szerszych kompetencji w tych kwestiach stanowiłoby nie tylko wyjście naprzeciw wyzwaniom społeczno-gospodarczym, ale także byłoby komplementarne z działaniami prowadzonymi przez polskie regiony w ramach Polityki Spójności UE.
 
kic/ woj/

Opublikowano: 2019-06-13 14:26

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.