Zbierają uwagi. Konsultują projekt noweli ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Zmianę kompetencji samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego - zakłada projekt nowelizacji ustawy, który trafił właśnie do konsultacji w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wejście nowelizacji w życie dla powiatów i gmin oznaczało będzie m.in. konieczność przekonstruowania planów zarządzania kryzysowego, które należało będzie opracowywać jako plany zarządzania ryzykiem i plany reagowania kryzysowego.

Związek Gmin Wiejskich podkreśla, że "projekt ten ma duże znaczenie dla samorządów nie tylko ze względu na sprawy organizacji zarządzania kryzysowego, ale też na koszty, które wiążą się z implementacją ustawy w gminach". Dlatego organizacja zachęca do przesyłania uwag do projektu bezpośrednio do Rządowego Centrum Legislacji lub do biura Związku ( biuro@zgwrp.pl) - do dnia 18 czerwca br.

Projekt noweli zakłada m.in., że przygotowywane do tej pory plany zarządzania kryzysowego podzielone zostaną na plany zarządzania ryzykiem (dotyczące działań w zakresie zapobiegania sytuacji kryzysowej oraz przygotowywania do jej wystąpienia) oraz plany reagowania kryzysowego (w odniesieniu do działań w zakresie reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz usuwaniu jej skutków).

W planach tych zostanie dokonany podział na infrastrukturę krytyczną, której zniszczenie lub zakłócenie będzie miało niekorzystny wpływ na: funkcjonowanie państwa lub na dany system infrastruktury krytycznej czy też lokalną społeczność danego województwa.

Ponadto przewiduje się wprowadzenie minimalnych wymagań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobowego, fizycznego i teleinformatycznego związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom dla infrastruktury krytycznej.

Wprowadzona ma być też instytucja koordynatora do spraw ochrony infrastruktury krytycznej - wyznaczać ich będą operatorzy tejże infrastruktury.

Projekt wprowadza też zasadę, że zarządzanie kryzysowe obejmuje terytoria poza RP w sytuacji gdy np. skutki zdarzenia dotyczą obywateli polskich przebywających poza terytorium Polski.

Zakłada się też "wzmocnienie skuteczności koordynacji działań w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia klęski żywiołowej" na szczeblu województwa, powiatu i gminy przez możliwość tworzenia tzw. sztabów koordynacyjnych.

"Sztaby mają być efektywnym narzędziem w zakresie przejmowania kontroli nad sytuacją kryzysową, usuwaniu jej skutków, w tym odtwarzaniu zasobów i usług świadczonych przez infrastrukturę krytyczną (zarządzanie sytuacją kryzysową)" - głosi uzasadnienie projektu.

W obszarze szkoleń i ćwiczeń na poziomie województwa, powiatu oraz gminy zunifikowano brzmienie przepisów dając podstawy prawne do wspólnego uczestnictwa w ćwiczeniach na różnych szczeblach, stosownie do lokalnych, branżowych czy też krajowych potrzeb.

Wprowadza się ponadto nowe narzędzia wsparcia w sytuacjach kryzysowych, np: zapewnienie przez wojewodę - w przypadku zdarzenia masowego, w szczególności katastrofy w ruchu lotniczym, kolejowym lub morskim - dostępu do informacji członkom rodzin osób poszkodowanych w zdarzeniu w formie dedykowanego numeru kontaktowego; prowadzenie przez wójta burmistrza, prezydenta miasta wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności.

Projekt zakłada też, że samorząd województwa może udzielać pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków oraz przywracania sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. Zakres udzielanej pomocy w danym roku budżetowym będzie określała uchwała sejmiku wojewódzkiego.

Przewiduje się też utworzenie tzw. Centralnej Bazy Magazynowej (dalej „CBM"), składającej się z kilku kompleksów magazynowych na terenie kraju, która miałaby zostać utworzona w oparciu o jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby ochrony ludności w przypadku wystąpienia zagrożeń, w tym spowodowanych klęskami żywiołowymi.

Projekt zakłada też zmiany w szeregu innych ustaw. Np. w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP dokonano rozdziału zadań Obrony Cywilnej realizowane w czasie pokoju. Zgodnie z propozycją, terenowymi organami obrony cywilnej są: wojewoda - szef obrony cywilnej województwa; starosta - szef obrony cywilnej powiatu; wójt (odpowiednio burmistrz lub prezydent miasta) - szef obrony cywilnej gminy (miasta).

Natomiast zastępcami szefów obrony cywilnej są odpowiednio: właściwy miejscowo komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej; właściwy miejscowo komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej; osoba powoła przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

W razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie stanu wojennego oraz w czasie wojny lub okupacji wskazany Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju, zastępca szefa obrony cywilnej województwa, zastępca szefa obrony cywilnej powiatu oraz zastępca szefa obrony cywilnej gminy (miasta) pełnią funkcje dowódców formacji OC na swoim terenie. Przewiduje się wydanie rozporządzenia Rady Ministrów, która określi szczegółowy zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, dowódców formacji OC kraju, województwa, powiatu i gminy, jak również zasady i tryb kierowania oraz koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.

js/

Opublikowano: 2019-06-13 16:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.