Obawy samorządów. Śląskie samorządy zaniepokojone założeniami nowego budżetu UE

Propozycje ograniczenia budżetu polityki spójności w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 budzą głębokie zaniepokojenie; dla samorządów oznaczać to będzie ograniczenie środków na zrównoważony rozwój - oświadczył Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji podkreślono, że opublikowane przez Komisję Europejską propozycje zakładają redukcję budżetu polityki spójności o ok. 10 proc. (z 367,5 do 330,6 mld EUR), a "polska koperta" w ramach tej polityki miałaby ulec zmniejszeniu o ok. 23 proc. (z 83,9 do 64,4 mld EUR).

W ocenie Związku, oznacza "dla samorządów lokalnych województwa śląskiego bardzo znaczne ograniczenie środków przeznaczonych na zrównoważony rozwój".

"Należy przypomnieć, że nasz region nadal boryka się z poważnymi problemami strukturalnymi. Mimo że przez ponad 20 lat transformacji ustrojowej oraz restrukturyzacji przemysłu osiągnięto znaczne sukcesy, to nadal nasz region pozostaje jednym z wymagających najgłębszych przekształceń strukturalnych regionów UE" - podkreślono w oświadczeniu organizacji.

Dla przykładu Związek podaje, że woj. śląskie pozostaje najbardziej zanieczyszczonym regionem w skali Unii Europejskiej - "przeprowadzone przez WHO badania, których wyniki opublikowane zostały w 2018 roku wskazują na to, iż wśród 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu aż 36 znajduje się w województwie śląskim".

Ponadto, jak zauważa Związek, w założeniach pojawiła się też propozycja zmiany dotychczasowego poziomu dofinansowania projektów z obecnych 85 proc. do planowanych 70 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych.

Śląskie samorządy zaapelowały też o "weryfikację proponowanych przez Komisję Europejską celów tematycznych", a w szczególności propozycji przeznaczenia 65 proc. środków na cele: "Inteligentniejsza Europa" oraz "Bardziej Ekologiczna Europa".

"Takie podejście w sposób znaczący obniży dostęp lub wręcz pozbawi nasz region dostępu do środków na projekty z zakresu infrastruktury podstawowej, takiej jak: drogi lokalne, infrastruktura ochrony zdrowia czy kultury i sportu" - alarmuje organizacja.

Związek podkreśla, że nie kwestionuje potrzeby wsparcia innowacji, rozwoju technologii cyfrowych i ich wykorzystania, budowy gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki o obiegu zamkniętym, "jednak konieczne jest wsparcie regionów słabiej rozwiniętych m.in. poprzez budowę i modernizację wysokiej jakości infrastruktury o różnorodnym przeznaczeniu, ponieważ właśnie brak infrastruktury jest jedną ze znaczących przyczyn ich zapóźnień w stosunku do regionów najbardziej zawansowanych".

POnadto samorządy lokalne województwa śląskiego zaakcentowały "potrzebę podtrzymania oraz aktywnego sposobu wdrażania środków UE w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych". "Obecna formuła wdrażania środków ułatwia realizację projektów, które sprzyjają lokalnemu rozwojowi, pozwalając gminom na realizację projektów, na które w normalnych warunkach nie byłoby finansowania. W związku z powyższym, Śląski Związek Gmin i Powiatów wnioskuje do Samorządu Województwa Śląskiego o utrzymanie w pracach nad przygotowaniem regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przede wszystkim instrumentu wdrażania środków UE w formule ZIT/RIT" - głosi oświadczenie.

Organizacja apeluje też o stworzenie (wzorem programu dla Polski Wschodniej) odrębnego programu operacyjnego, poświęconego wyłącznie problemom środowiskowym w tym wysokiemu zanieczyszczeniu powietrza finansowanego nie tylko ze środków UE, ale też z budżetu Państwa.

Związek oczekuje też m.in. "na jednoznaczne i pozytywne wyjaśnienie kwestii finansowania programu Transformacji Regionów Górniczych".

"Zwracamy uwagę, iż województwo śląskie posiada najwyższy wskaźnik zagęszczenia ludności w Polsce, co - oprócz wspomnianych długotrwałych czynników historycznych - jednoznacznie wpływa na wielką kondensację poważnych problemów społecznych, gospodarczych, a także środowiskowych. Apelujemy o większe zrozumienie dla nadal wysokiej dysproporcji poziomu jakości życia, w stosunku do średniej unijnej i uwzględnienia realnych problemów związanych z utratą swojej bazy ekonomicznej, depopulacją oraz wysokim wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które cechują województwo śląskie" - konkluduje Związek w swoim oświadczeniu.

js/Opublikowano: 2019-06-24 14:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.