Środowisko w JST. GUS: spada pobór wody i ilość wytwarzanych ścieków

W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3 proc., nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11 proc. oraz gazowych o 0,3 proc.

Według najnowszego raportu GUS "Ochrona środowiska 2018" w ubiegłym roku odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2 proc. w porównaniu do poprzedniego roku (z 10,1 km3 do 9,9 km3 ). Największy udział w poborze wody (ok. 69 proc.), przypadał na cele produkcyjne (6,8 km3, wobec 7,0 km3 w 2017 r.). Pobór wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz napełniania i uzupełniania stawów rybnych uległ spadkowi o 6,1% i wyniósł 1 km3 . 

Natomiast pobór wody na potrzeby eksploatacji sieci wodociągowej zwiększył się o 0,1 km3 i wyniósł 2,1 km3. Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2018 r. wyniósł 8,1 km3 i pokrył 82 proc. potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km3 i był zbliżony do poboru w 2017 r.

Jak podaje GUS w 2018 r. zużycie wody wynosiło 9,4 km3, co stanowiło 98 proc. wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku. Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w zużyciu wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności miał przemysł 72 proc. (6,8 km3 ). Zużycie wody w rolnictwie i leśnictwie stanowiło 10% (1,0 km3) całkowitego zużycia wody na potrzeby gospodarki narodowej. Zużycie wody przez sektor komunalny, w ramach eksploatacji sieci wodociągowej wyniosło 1,7 km3 (18 proc.). 

W 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wynosiło 1,3 km3 i wzrosło o 4,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. 

Ścieki 

Z raportu wynika, że w 2018 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym i wyniosła 2,2 km3 , natomiast ilość ścieków nieoczyszczanych 0,1 km3 . Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów osiągnęła wartość 1,16 km3 , co stanowi 55,6 proc. ścieków oczyszczanych, natomiast ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,48 km3 (23,1 proc. ścieków poddanych procesom oczyszczania). 

Część ścieków wymagających oczyszczania (4,9 proc.) nie została poddana procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych bez oczyszczania w 2018 r. wynosiła 106,3 hm3, wobec 106,6 hm3.

Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym odnotowano spadek liczby oczyszczalni przemysłowych (z 926 w 2017 r. do 882 w 2018 r.). Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych (3257), była na poziomie roku ubiegłego (3258). Udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2018 r. wynosił 74%, przy czym w miastach wynosił ok. 95 proc., zaś na wsiach 43 proc. 

Nieczystości ciekłe 

W związku z niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturą kanalizacyjną część mieszkańców nadal korzystała z przydomowych systemów do odprowadzania ścieków. W 2018 r. zanotowano 2,2 mln zbiorników bezodpływowych, z których odebrano i dostarczono do oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych ok. 46,2 hm3 nieczystości ciekłych. 

Zanieczyszczenie i ochrona powietrza 

Wielkość emisji pyłów w 2018 r., z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, tj. z zakładów o największej w skali kraju emisji zanieczyszczeń do powietrza (ok. 1900 zakładów) wyniosła ok. 32 tys. t i zmniejszyła się o 10,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Emisja pyłów pochodziła głównie z procesów spalania paliw (55 proc. emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych). Głównymi źródłami emisji było przetwórstwo przemysłowe (52%) oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (40 proc.). 

W 2018 r. emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych ukształtowała się na poziomie 213 mln t i spadła w stosunku do 2017 r. o 0,3%. Ponad 99% tej emisji stanowił dwutlenek węgla oraz po 0,1 proc. - dwutlenek siarki i tlenek azotu. Dominującymi źródłami emisji przemysłowych zanieczyszczeń gazowych były jednostki prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (70%) oraz zakłady przetwórstwa przemysłowego (28 proc.).

W urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń powietrza w 2018 r. zatrzymano 19,4 mln t (99,8 proc.) pyłów i 2,6 mln t (66,7 proc.) gazów (bez CO2) wyemitowanych przez zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza. 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w 2018 r. dla poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń gazowych wynosiły: 89,9 proc. dla dwutlenku siarki, 72,3 proc. dla węglowodorów, 43,8 proc. dla tlenków azotu, 29,5 proc. dla tlenku węgla, 37,7 proc. dla innych (głównie amoniaku, dwusiarczku węgla, fluoru, siarkowodoru, związków chloroorganicznych).


mp/Opublikowano: 2019-07-01 10:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.