Dostęp do kultury. NIK: JST nie w pełni właściwie prowadziły działalność kulturalną

W latach 2015-2017 jednostki samorządu terytorialnego nie w pełni właściwie organizowały i prowadziły działalność kulturalną - wynika z informacji NIK zaprezentowanej w środę sejmowym komisjom. Instytucje kultury nie miały zapewnionych odpowiednich warunków lokalowych i stabilności finansowej.

Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła poinformował, że NIK od lutego do maja 2018 roku przeprowadziła kontrole w 18 jednostkach, w tym w trzech urzędach marszałkowskich: woj. dolnośląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, trzech urzędach miasta: Gdańska, Poznania i Warszawy, 12 instytucjach kultury (sześciu teatrach i sześciu muzeach). Informację dot. działalności 262 samorządowych teatrów oraz muzeów uzyskano również w trakcie badań kwestionariuszowych.

"Pomimo zdiagnozowanych potrzeb oraz opracowania dokumentów strategicznych, podległe im instytucje kultury nie miały zapewnionych odpowiednich warunków lokalowych i stabilności finansowej do prawidłowego prowadzenia swojej działalności. Powodowało to ograniczenia w tworzeniu oferty i uczestnictwie odbiorców w przedsięwzięciach kulturalnych, w tym szczególnie grup narażonych na wykluczenie" - wyjaśnił wiceprezes NIK.

Dodał, że "organizatorzy starali się stworzyć warunki organizacyjne i zapewnić instytucjom kultury właściwe warunki lokalowe, jednakże w ośmiu spośród 12 objętych kontrolą instytucjach kultury stwierdzono zarówno potrzeby remontowe, jak i deficyty powierzchni, a obiekty użytkowane przez 10 spośród 12 skontrolowanych instytucji kultury nie były w pełni dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku oraz rodzin z małymi dziećmi".

Wicedyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK Ilona Kielan-Glińska powiedziała, że wyniki badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych przez NIK w 262 samorządowych instytucjach kultury, potwierdzają, że brak właściwych warunków lokalowych jest istotnym czynnikiem utrudniającym rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty.

"W skontrolowanych samorządach, mimo wzrastających z roku na rok nakładów finansowych na kulturę (wzrost w 2017 r. wydatków na dotacje podmiotowe o prawie 14 proc. w porównaniu do 2015 r.), środki te były w dalszym ciągu niewystarczające i stanowiły średnio niespełna 75 proc. przychodów ogółem instytucji kultury. Niepełne – w stosunku do wielkości wnioskowanych – finansowanie dotyczyło zarówno dotacji podmiotowych (w skrajnych przypadkach zgłaszane zapotrzebowania zaspakajano tylko w 70 proc.) jak i dotacji celowych na realizację wskazanych zadań i programów (odpowiednio – 43 proc.), a także dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (w skrajnych przypadkach organizator w ogóle nie uwzględnił wniosków o przyznanie dofinansowania)" - przekazała wicedyrektor.

Jak mówiła, NIK wnioskowała do organizatorów samorządowych instytucji kultury "o uwzględnianie w większym zakresie potrzeb bieżących i majątkowych prowadzonych instytucji kultury i zwiększenie nadzoru nad działalnością prowadzonych instytucji kultury, w tym nad wydatkowaniem środków publicznych" oraz "o kontynuację działań na rzecz pełnego dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku i rodzin z małymi dziećmi w celu umożliwienia korzystania z całej oferty kulturalnej oraz o kontynuowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych do realizacji celów statutowych".

Według Kielan-Glińskiej po kontroli dyrektorzy samorządowych instytucji kultury podjęli działania w celu zlikwidowania istniejących barier architektonicznych, które utrudniały dostęp do użytkowanych obiektów osobom z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku i rodzinom z małymi dziećmi, a organizatorzy samorządowych instytucji kultury zobowiązali się do przeprowadzania bieżącej analizy potrzeb nadzorowanych instytucji kultury.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2019-07-17 14:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.