Być urzędnikiem. GIP o osobie podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym

Pracownik na stanowisku pomocniczym, który nie odbył służby przygotowawczej i nie zdał egzaminu, to osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

Do Serwisu Samorządowego PAP wpłynęło pytanie od Czytelnika, który w taki sposób opisał swoje wątpliwości: pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku pomocniczym podczas trwania trzeciej umowy wygrał konkurs na stanowisko urzędnicze. "Czy do umowy na stanowisku urzędniczym będą miały zastosowanie przepisy kodeksu pracy 251§4 pkt 4 oraz 251§5 ? Jeśli tak, to czy przepis art. 16 ust 2 o pracownikach samorządowych stanowi wystarczającą przesłankę do zawarcia umowy na czas określony powyżej ustawowych limitów?" – pytał Czytelnik.

W odpowiedzi dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy Wojciech Gonciarz wyjaśnił, że zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych, stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony. Jednakże w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Według dyrektora departamentu prawnego GIP, przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

"Jeżeli zatem pracownik zatrudniony dotąd na stanowisku pomocniczym nie odbył służby przygotowawczej i nie zdał z wynikiem pozytywnym egzaminu, to powinien być traktowany jako osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym. W takim przypadku obligatoryjne jest zawarcie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy" – wyjaśnił Gonciarz.

Zdaniem przedstawiciela GIP, uznać należy, że dyspozycja art. 16 ust. 1 i 2 u.o.p.s. stanowi przepis szczególny wobec treści art. 251 Kodeksu pracy. Zatem nie ma zastosowania zasada o łącznym okresie zatrudnienia na podstawie umów okresowych, ani też że czwarta umowa okresowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. "W związku z czym nie ma potrzeby, by pracodawca wskazywał obiektywne przyczyny leżące po jego stronie w przedmiotowej sytuacji, czy też zawiadamiał właściwego okręgowego inspektora pracy o tym fakcie (art. 251 § 4 pkt 4 oraz art. 251 § 5 k.p.)" – podkreślił Gonciarz. 

Wskazał ponadto, że w opisanym stanie faktycznym powinno nastąpić rozwiązanie dotychczasowej umowy o pracę na stanowisku pomocy administracyjnej i zawarcie nowej umowy o pracę na stanowisku urzędniczym w związku z wygranym konkursem.

kic/

Opublikowano: 2019-07-17 14:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.