Wadliwa zwłoka. Zakaz podlewania ogródków nie może długo czekać na wejście w życie

Zakaz podlewania ogródków nie może czekać na wejście w życie 14 dni od ogłoszenia – wskazuje wojewoda dolnośląski.

Rada Miejska w Bierutowie podjęła uchwałę w sprawie zakazu podlewania przydomowych ogródków i terenów zielonych w okresie letnim. Radni ustalili, że nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Takie rozwiązanie zakwestionował organ nadzoru.

„Z uwagi na to, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego szczególnej kategorii – ustanawiającym przepisy porządkowe – uzależnienie daty jej wejścia wżycie od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jest sprzeczne z prawem” – zauważa w rozstrzygnięciu nadzorczym wicewojewoda Kamil Zieliński. „Choć taka publikacja jest w przypadku każdego aktu prawa miejscowego obligatoryjna, to jednak wejście w życie przepisów porządkowych uzależnione jest od innej formy ogłoszenia – tj. ich obwieszczenia” – wskazuje.

Wojewoda przypomina, że w myśl ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu; za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. Zgodnie z przepisami ogłoszenie przepisów porządkowych nie zwalnia z obowiązku ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

„Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. Nie jest zatem możliwe wejście w życie przepisów porządkowych bez ich obwieszczenia” – zauważa wojewoda.

Jak dodaje, ustawowo określono, że adekwatnym okresem vacatio legis dla aktów zawierających przepisy porządkowe są trzy dni. Przewidziano także możliwości skrócenia tego okresu, a nawet jego pominięcia.

„Nie jest natomiast możliwe wydłużenie vacatio legis (…). Rozwiązanie to jest zgodne z istotą aktów wprowadzających przepisy porządkowe, które mają służyć reagowaniu na nagłe i aktualne zagrożenie i realizować konieczność pilnego jemu przeciwdziałania” - podkreśla.

aba/

Opublikowano: 2019-07-19 10:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.