Zmiana zasad. Zmiany w DPS - szersze uprawnienia wojewodów, więcej możliwości zwalniania z opłat

Szerszy katalog przypadków, w których można zwolnić z opłaty za pobyt w DPS oraz nowe uprawnienia kontrolne dla urzędów wojewódzkich - to niektóre ze zmian w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia publicznego, które uchwalił Sejm.

Nowelizacja, która trafiła do Senatu oznaczać będzie wzrost wydatków gmin. Regulacja dopuszcza bowiem możliwość, że dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie będą mogły być zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

Zwolnienie może być częściowe lub całkowite, na wniosek dziecka i po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Będzie to możliwe np. wówczas, gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przebywała w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub jego mieszkańca.

W ocenie skutków regulacji rząd zauważa, że niemożliwe jest obecnie oszacowanie jakie koszty z tego tytułu poniosą gminy ponieważ przepis ma charakter fakultatywny oraz brak jest danych o liczbie osób, która może na tej podstawie ubiegać się o zwolnienie z opłat.

Nowelizacja poszerza ponadto uprawnienia kontrolne wojewodów, którzy będą mogli badać czy personel opiekuńczy zatrudniony w placówkach całodobowej opieki posiadają wymagane kwalifikacje.

Nowe przepisy stanowią też że podmiot, na który nałożono karę za prowadzenie jednej placówki bez zezwolenia, i który będzie prowadził inną placówkę także bez zezwolenia - otrzyma karę 40 tys. zł (nie dostanie także pozwolenia na prowadzenie działalności przez kolejne 5 lat od ukarania).

Doprecyzowano też przepisy dotyczące dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Z kolei, aby pomóc niewielkim placówkom, w których przebywa do 5 osób, złagodzono niektóre standardy.

Nowe przepisy dadzą też możliwość ograniczenia samodzielnego opuszczenia domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi w przypadku, gdy brak opieki zagraża życiu lub poważnie zagraża zdrowiu takiej osoby. Osoba kierująca taką instytucją będzie mogła ograniczyć możliwość samodzielnego opuszczania domu lub placówki na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Osoby najbliższe będą mogły wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o uchylenie tego ograniczenia.

"Zmiany mają przede wszystkim ograniczyć nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Chodzi o zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa i poprawę warunków życia mieszkańcom tych placówek" - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

js/Opublikowano: 2019-07-22 11:05

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.