Ostatni dzień. Gmino, wnioskuj o dotację na asystenta rodziny - apeluje MRPiPS

Środa 24 lipca to ostatni dzień, w którym samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na realizację programu w tym roku przeznaczono 75 mln zł; przy dofinansowaniu premiowane są gminy, które zatrudniają asystentów na umowy o pracę.

"Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019" został ogłoszony w zeszłym tygodniu.

Gminne i powiatowe JST mogą składać zapotrzebowanie na środki finansowe do właściwego wojewody. Do wzięcia w latach 2016-2019 jest łącznie 321 mln zł.

Z danych MRPiPS wynika, że na koniec grudnia 2018 r. w całym kraju było 3 920 asystentów rodziny. Z tego 3 327 asystentów (85 proc.) było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy oraz 593 (tj. 15 proc.) asystentów zatrudnionych było na podstawie umów o świadczenie usług.

Właśnie zatrudnienie asystenta na umowę o pracę ma być szczególnie premiowane przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje. "Szczególnie promujemy te gminy i powiaty, które zatrudniają asystentów i koordynatorów w 100 proc. na umowę o pracę. Samorządy, które proponują im umowy cywilnoprawne, otrzymują odpowiednio mniejsze dofinansowanie" - mówi wiceminister RPiPS Stanisław Szwed.

Jak wylicza, w przypadku pensji asystenta rodziny lub koordynatora pieczy zastępczej pracujących na pełny etat jest to dofinansowanie do 1900 zł brutto miesięcznie, co powinno stanowić maksymalnie do 60 proc. jego wynagrodzenia (40 proc. to udział własny gminy lub powiatu).

Gminy i powiaty, które zatrudnią asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 100 proc. na umowę o pracę mają także gwarancję otrzymania dotacji w kolejnej edycji programu.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.  Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny jest uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2018 r. przypadało 9 rodzin.

Ogółem z usług asystentów rodziny skorzystało w 2018 r. 45 483 rodzin (w 2017 r. 44 748 rodzin), co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,6 proc. W 2018 r. pod opieką 1 741 koordynatorów znalazło się 27 234 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, tj. ponad 73 proc. ogółu podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej (co oznacza wzrost w stosunku do 2017 r. o 1 proc.).

js/Opublikowano: 2019-07-24 12:17

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.