Rachunek za rogatki. Trwa weryfikacja przejazdów kolejowych na drogach niepublicznych

Średnio 3-4 tys. zł netto miesięcznie wynosi opłata za użytkowanie przejazdu kolejowego kategorii F – wynika z danych PKP. Zdaniem posła Michała Wojtkiewicza na części dróg kolej chce przerzucić te koszty na gminy.

Poseł Michał Wojtkiewicz (PiS) skierował do resortu infrastruktury interpelację, w której zwrócił uwagę, że od początku tego roku gminy otrzymują z PKP pisma zawiadamiające o konieczności podpisywania umów. Na ich podstawie samorząd miałby przejąć na siebie obowiązek regulacji rogatkami na przejazdach kolejowych i dbać o ich utrzymanie. 

Poseł ostrzegł, że gminne budżety zostaną w ten sposób znacznie obciążone kosztami, które powinna pokrywać spółka Skarbu Państwa Polskie Koleje Państwowe. Parlamentarzysta zaapelował przy tym o zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami w taki sposób, aby odciążyć gminy z kosztów utrzymywania rogatek na przejazdach kolejowych.  

W odpowiedzi wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel potwierdził, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizując obowiązki nałożone rozporządzeniem przystąpiły do weryfikacji kategorii poszczególnych przejazdów kolejowo-drogowych na zarządzanej przez siebie sieci, identyfikując wszystkie przejazdy zlokalizowane w ciągach dróg nieposiadających statusu drogi publicznej

„W takich przypadkach Spółka podjęła działania zmierzające do zmiany kategorii tych przejazdów na kategorię F, co ma na celu wskazanie osób uprawnionych – właściwych do odpowiedzialnego i bezpiecznego przekraczania linii kolejowej” – wyjaśnił Bittel. 

Dodał, że możliwe w tej sytuacji są trzy rodzaje działań. Przekwalifikowanie przejazdu na kategorię F, pozostawienie kategorii istniejącej pod warunkiem nadania przez jednostkę samorządu terytorialnego drodze statutu drogi publicznej lub likwidacja, w przypadku braku zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników. 

Bittel zaznaczył, że jeżeli dotychczasowi użytkownicy przedmiotowych przejazdów kolejowo-drogowych nie wyrażą zainteresowania zawarciem stosownej umowy z zarządcą infrastruktury na użytkowanie danego przejazdu, Spółka, w świetle istniejącego porządku prawnego, nie ma obowiązku jego dalszego utrzymania.

Zgodnie z rozporządzeniem, do kategorii F zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych, tj. nieposiadających statusu dróg publicznych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).

Zgodnie z rozporządzeniem przejazdy kolejowo-drogowe kategorii F zabezpieczane są najczęściej drągami rogatkowymi obsługiwanymi ręcznie. Zabezpieczenie drągów przed nieuprawnionym otwarciem stanowią kłódki zamykające przejazd, a w przypadku większej liczby użytkowników każdy z nich posiada indywidualną, identyfikowalną kłódkę. 

Przejazdy kolejowodrogowe i przejścia kategorii F są użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei a użytkownikiem. Rozporządzenie nie przewiduje wyjątków dla przejazdów kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do zamieszkałych nieruchomości.

Nawet 4 tys. miesięcznie za rogatkę

Powołując się na dane PKP PLK wiceminister poinformował, że stawka czynszu za użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F zabezpieczonego tak jak przejazd kategorii A lub B wynosiłaby ok. 3000 – 4000 zł netto miesięcznie. Na ww. koszt składałyby się m.in.: obsługa przejazdu, utrzymanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, oświetlanie przejazdu, nadzorowanie lub wykonywanie robót na przejeździe.

Jednocześnie Bittel zwrócił uwagę, że z uwagi na konieczność prowadzenia diagnostyki infrastruktury kolejowej, jak również odprowadzania podatków do gmin, powyższe opłaty dotyczą także przejazdów kolejowo-drogowych na liniach nieeksploatowanych. Roczny koszt czynszu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii F, zabezpieczonego drągami rogatkowymi obsługiwanymi ręcznie, ponoszonego przez jego użytkownika wynosi dla większości przejazdów 300 – 900 zł. Dla przejazdów na liniach nieeksploatowanych opłaty wynoszą odpowiednio 300– 500 zł.

mp/


Opublikowano: 2019-07-29 13:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.