Ustawa do korekty. Rząd za przedłużeniem obowiązywania systemu korekcyjno-wyrównawczego

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST, który przedłuża termin obowiązywania obecnego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów województw.

Rządowy projekt został skierowany do pierwszego czytania w połowie lipca br. Jak podkreślają autorzy regulacji bez niej samorządy województw nie otrzymają w 2020 r. i kolejnych latach części regionalnej subwencji ogólnej pochodzącej z wpłat, gdyż nie będzie podstawy prawnej do ustalania zarówno wpłat, jak i subwencji. Pozbawiłoby to większość województw istotnej części dochodów. 

Jak podkreślono, obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), regulujące zasady ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposób ich podziału, obowiązują do dnia 31 grudnia 2019 r.

Celem rządowej nowelizacji jest przede wszystkim przedłużenie obowiązywania przepisów – w  zakresie systemu korekcyjno-wyrównawczego (z pewnymi modyfikacjami), tj. zasady ustalania wpłat do budżetu państwa i ich podział, w odniesieniu do samorządów województw.

Ponadto projekt ustawy, w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich, wprowadza rezerwę subwencji ogólnej. Wprowadzenie tego rozwiązania ma uelastycznić dysponowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przez samorządy województw i jednocześnie wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez samorządy województw.

W budżecie państwa na rok 2020 oraz lata kolejne zostaną zabezpieczone środki, które będą zasilały budżety samorządów województw.

Nowa ustawa wdraża także zalecenie Trybunału Konstytucyjnego z wyroku z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt K 18/17 (Dz. U.  poz. 525). Sędziowie orzekli wówczas  niezgodność art. 36 ust. 10 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty, określonej w art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w  kwocie wyższej od należnej. Projektowany przepis przewiduje, że jednostce samorządowej przysługuje prawo do wyrównania różnicy pomiędzy zaniżoną kwotą odpowiedniej części subwencji a kwotą należną z tych tytułów lub zwrot zawyżonych kwot dokonanych wpłat, w przypadku gdy nieprawidłowe naliczenie kwoty wynika z  przyczyn niezależnych od JST.


mp/


Opublikowano: 2019-07-30 11:20

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.