Komu wodociąg. Ruszyły prace nad VI Aktualizacją KPOŚK

Ruszyły prace nad VI Aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Dokument będzie miał kluczowe znaczenie dla samorządów chcących pozyskać dofinansowanie na inwestycje wodno-ściekowe w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. Tymczasem potrzeby inwestycyjne JST w tym zakresie szacowane są na ok. 93 mld zł.

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformował resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jak dodało ministerstwo, dzięki dokumentowi zostaną zidentyfikowane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które będą niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego.

Rozpoczynając procedurę RZGW wysłała do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną, która pozwoli na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy będą miały czas do października br.  

Planuje się, że projekt VI AKPOŚK zostanie przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Mapa drogowa i wytyczne dla wójtów

W celu usprawnienia procesu aktualizacji KPOŚK przygotowano materiały pomocnicze dla samorządów, w tym „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Mapa drogowa zawiera harmonogram prac nad VI AKPOŚK, w tym informację o ankietach, w których samorządy będą zobligowane do wskazania inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej niezbędnych do zrealizowania w latach 2021 – 2027, biorąc pod uwagę zapewnienie zgodności z dyrektywą Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, tzw. dyrektywą ściekową.

Z kolei „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji” zawierają szczegółowe informacje dotyczące procesu przeglądu aglomeracji, który powinien zostać wykonany przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast,  przy uwzględnieniu RLM aglomeracji oraz możliwości wypełnienia przez aglomeracje warunków zgodności z dyrektywą ściekową. 

Aglomeracja powinna ocenić również obecny stan sieci kanalizacyjnej (wraz z oczyszczalniami ścieków) i oszacować koszty przewidywanych inwestycji dla zweryfikowanego obszaru aglomeracji, biorąc pod uwagę perspektywę 2027 roku oraz zapewnienie zgodności z dyrektywą ściekową.

Samorządom potrzeba ponad 93 mld zł

Z tegorocznego raportu przygotowanego pod kierownictwem dr Jacka Sieraka na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie. 

Z wyliczeń ekspertów wynika, że łączna wartość potrzebnych inwestycji wod.kan. przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł (17,04 proc. całości potrzeb), na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł (68,46 proc. całości potrzeb), na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł (7,72 proc. całości potrzeb), na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł (6,78 proc. całości potrzeb). 

W zakresie budowy nowych sieci kanalizacyjnych (prawie 64 mld zł ogółem) największy udział mają gminy wiejskie (68,1 proc.), następnie gminy miejsko-wiejskie (23,6 proc.), miasta na prawach powiatu (4,4 proc.) i gminy miejskie (3,9 proc.). Potrzeby w zakresie budowy nowych sieci wodociągowych zostały oszacowane na prawie 16 mld zł, z czego 61 proc. przypada na gminy wiejskie, 26,1 proc. – na gminy miejsko-wiejskie, 8,1 proc. – na miasta na prawach powiatu, a 4,8 proc. – na gminy miejskie. 

Marcin Przybylski

mp/


Opublikowano: 2019-08-05 13:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.