Wcale nie 300 zł. MEN: wysokość dodatku wychowawczego dla nauczycieli przedszkoli ustala JST

Nauczycielom pracującym w przedszkolu od września ma przysługiwać dodatek za wychowawstwo. Ale może być niższy niż 300 zł.

Dodatek wychowawczy w przedszkolach będzie…


W projekcie rozporządzenia płacowego nauczycieli MEN wskazuje, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Ma to rozwiać wątpliwości interpretacyjne związane z uprawnieniami do tego dodatku. Karta nauczyciela mówi bowiem o wychowawcy klasy, nie oddziału.

Propozycja resortu nadal jednak nie satysfakcjonuje nauczycieli. Oświatowa „Solidarność” podniosła tę sprawę ostatnio podczas opiniowania projektu rozporządzenia. Zwraca uwagę, że takie rozwiązanie może oznaczać, że wychowawcy w przedszkolu nie otrzymają minimum 300 zł dodatku wychowawczego, a to było jednym z warunków kwietniowego porozumienia z rządem.

„Uważamy, że w tworzonych przepisach prawnych, które mają zrealizować pkt IV zawartego  porozumienia, musi znaleźć się zapis o minimalnej kwocie dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł dla nauczycieli-wychowawców w przedszkolu” – wskazuje Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”. „Bez spełnienia tego warunku należy przyjąć, że nasza opinia w tym temacie jest negatywna” - dodaje.

…ale jego wysokość określą gminy

 
Ministerstwo edukacji w odpowiedzi na pismo przewodniczącego wskazuje, że wysokość dodatku dla tej grupy będą regulowały samorządy.

„W przypadku dodatku dla nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym, określenie jego wysokości powinno pozostać w kompetencji organu prowadzącego ze względu na potrzebę dostosowania jej do indywidualnych warunków organizacji wychowania przedszkolnego na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego” – wyjaśnia ministerstwo.

„Nie jest możliwe określenie w rozporządzeniu minimalnej kwoty dodatku dla nauczycieli, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym, bez zmiany delegacji zawartej w  ustawie - Karta nauczyciela” – podkreśla MEN, zapewniając, że pierwszym zagadnieniem poddanym wspólnym pracom będzie ustalenie kierunku modyfikacji systemu wynagradzania nauczycieli.

„Rozmawiać będziemy o wszystkich elementach wynagrodzenia nauczycieli, także dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy, starając się, aby nowe rozwiązania systemowe w adekwatny sposób honorowały pracę nauczycieli” – zapewnia minister Dariusz Piontkowski.

Zgodnie z czerwcową nowelizacją Karty nauczyciela nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość tego dodatku wynosi 300 zł.

Rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy czeka na podpis ministra.

Anna Banasik

Opublikowano: 2019-08-13 15:38

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.