Za pośrednictwem. Uchwała PKW ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Do 13 września za pośrednictwem urzędów gmin można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Przypominamy uchwałę PKW w sprawie powoływania tych komisji.

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej komisję obwodową powołuje komisarz wyborczy, a zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego.

O miejsce w komisji może ubiegać się osoba posiadająca prawo wybierania: z polskim obywatelstwem, pełnoletnia, niepozbawiona praw publicznych i praw wyborczych i nieubezwłasnowolniona. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy. Jak podaje PKW, termin ten mija 13 września.

Zgłoszenie musi zawierać m.in. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, posiada prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełnia pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w razie za małej liczby chętnych. Zgłoszenia wyborców przyjmują również urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.

W myśl uchwały PKW urząd gminy sprawdza prawidłowość zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia powinien wprowadzić dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządzać odrębnie dla każdego obwodu głosowania wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz taki powinien zawierać nazwę komisji, numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgłoszeniowe trafiają do urzędnika wyborczego.

Jeśli liczba kandydatów jest większa urzędnik wyborczy lub pracownik urzędu gminy przeprowadza losowanie.

Składy komisji powinny zostać niezwłocznie wywieszone w urzędzie gminy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

aba/

Opublikowano: 2019-08-27 15:49

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.