Zmiany w tezach. Śląscy samorządowcy za doprecyzowaniem 21 tez samorządowych

Samorządowcy skupieni w Śląskim Związku Gmin i Powiatów opowiedzieli się w czwartek za doprecyzowaniem części z 21 tez samorządowych, przyjętych 4 czerwca w Gdańsku przez przedstawicieli samorządów z różnych części Polski. Zaproponowali też ograniczenie postulatów do tych najbardziej istotnych.

Stanowisko w tej sprawie jednomyślnie przyjęło obradujące w Gliwicach zgromadzenie ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, skupiającego 137 gmin i powiatów woj. śląskiego, w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu. Wcześniej wśród śląskich samorządowców odbyły się konsultacje dotyczące 21 tez samorządowych, przyjętych przez uczestników czerwcowego spotkania "Samorządna Rzeczpospolita", będącego częścią Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku.

"Zdecydowanie podzielamy pogląd, iż Polska potrzebuje poważnej, merytorycznej debaty nad dorobkiem, stanem oraz przyszłością samorządu terytorialnego, który od blisko 30 lat jest fundamentem rozwoju naszego kraju. Postępująca centralizacja Państwa oraz sukcesywne ograniczanie możliwości finansowych samorządów terytorialnych mogą doprowadzić w niedługim czasie do ich całkowitej zapaści, a co za tym idzie - odebrania obywatelom wpływu na podstawowe usługi publiczne" - czytamy w stanowisku samorządowców z woj. śląskiego.

Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, podkreślił konieczność traktowania postulatów samorządowych jako istotnej wskazówki w działaniach zmierzających do poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach toczących się w sierpniu konsultacji dotyczących 21 tez samorządowych, za najważniejsze z perspektywy samorządów lokalnych zagadnienia uznano pięć postulatów: przekazywanie z budżetu państwa środków adekwatnych do zakresu zadań realizowanych przez samorządy, skuteczną ochronę środowiska, zwiększenie nakładów na edukację oraz zapewnienie godnych pensji nauczycielom, samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej oraz decentralizację rozdziału funduszy unijnych.

W swoim stanowisku samorządowcy zwrócili uwagę, że zakres tematyczny tez samorządowych jest bardzo szeroki i dotyczy wielu spraw o różnym stopniu istotności; wskazywano także na potrzebę wprowadzenie pewnych zmian w samorządowych postulatach. "Proponujemy zmniejszenie ostatecznej liczby postulatów, tak aby obejmowały tylko zagadnienia najbardziej istotne z punktu widzenia aktualnej kondycji, a także przyszłości samorządów. Ponadto uzasadnione jest doprecyzowanie części zapisów, aby jednoznacznie wskazywały intencje ich autorów i nie były błędnie interpretowane" -  wyjaśnił Kuczera.

Chodzi m.in. o doprecyzowanie zapisu o konieczności zniesienia ustawowego zakazu łączenia mandatu senatora z mandatem wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy jasne określenie niedopuszczalności przerzucania kosztów funkcjonowania służby zdrowia na społeczności lokalne. Chodzi ponadto o precyzyjne określenie ograniczenia roli wojewody do funkcji reprezentanta rządu oraz instytucji odpowiedzialnej za nadzór prawny, przy jednoczesnym dowartościowaniu samorządu województwa jako właściwego gospodarza regionu. Inna wymagająca - zdaniem samorządowców - doprecyzowania tezy dotyczącej odpartyjnienia mediów publicznych. "Proponujemy postulat udziału władz regionalnych i/lub lokalnych w radach programowych lokalnych ośrodków mediów publicznych, tak aby przełamać obecny polityczny monopol, a nie zastępować go innym" - napisano w stanowisku.

Prezes Związku Miast Polskich, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz przedstawił informację dotyczącą wpływu zmian prawnych (w tym podatkowych) na dochody samorządów. Ocenił, że sytuacja finansowa samorządów pogarsza się. "Wynika to m.in. z wyższych kosztów realizacji zadań publicznych, w tym związanych z reformą oświaty oraz wzrostem cen zakupu materiałów i usług. Do pogorszenia kondycji finansów jednostek samorządu terytorialnego przyczyni się też realizowany i zapowiadany pakiet kolejnych zmian w systemie podatkowym" – uważa Frankiewicz.

Prezes ZMP poinformował, że wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2006-2018 wyniosły 461,5 mld zł, wyraźnie przewyższając te, które finansowane są z budżetu centralnego. Wskazał, że obecna sytuacja finansowa jednostek samorządu przyczynia się do powstawania ujemnej nadwyżki operacyjnej netto samorządów, z której finansowane są inwestycje.

"W krótkim czasie może dojść do spadku inwestycji samorządowych i wystąpienia problemów z wykorzystaniem środków unijnych czy realizacją podstawowych zadań publicznych. Dlatego apelujemy do rządu o podjęcie pilnych działań, które będą zmierzały do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów. Istotnym ich elementem musi być też zagwarantowanie źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetów naszych gmin i powiatów" – mówił Frankiewicz.

Samorządowcy przyjęli stanowisko w sprawie sytuacji finansowej samorządów, oceniając, iż zmiany w systemie podatkowym (likwidacja PIT dla osób poniżej 26 roku życia, zmniejszenie stawki PIT w pierwszej grupie podatkowej z 18 do 17 proc. oraz dwukrotny wzrost kosztów uzyskania przychodów) spowodują ubytek wpływów z PIT o 14,45 mld zł, co - jak wyliczyli - daje 7,21 mld zł mniej wpływów do budżetów samorządowych. "Dodatkowo w związku z zapowiadaną likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych, samorządy utracą udział w PIT od wypłat środków z tego tytułu szacowany na ok. 8,25 mld zł w ciągu kolejnych lat" - czytamy w stanowisku.

"Kolejną kwestią znacząco pogarszającą kondycję finansową jednostek samorządu są rosnące wydatki na oświatę oraz zbyt niski poziom subwencji oświatowej, zwłaszcza jej niedoszacowanie w latach 2017-2018 oraz niedofinansowanie kosztów reformy edukacji. Czynniki te spowodowały, że w roku 2018 luka finansowa w oświacie osiągnęła poziom 23,45 mld zł (tzn. dopłata z własnych środków stanowiła 54,3 proc. otrzymanej subwencji szkolnej). Subwencja pokryła jedynie 85 proc. wydatków płacowych, podczas, gdy w roku 2004 było to 98 proc. Trzeba zaznaczyć, że w latach 2017-2018 wzrosły niemal dwukrotnie - łącznie o blisko 5 mld zł - nieobjęte subwencją wydatki majątkowe w oświacie" - napisali samorządowcy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2019-08-29 15:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.