Mapa dla GOZ. Rada Ministrów przyjęła projekt Mapy drogowej GOZ

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest racjonalna, niskoemisyjna, innowacyjna i konkurencyjna. Rada Ministrów zaakceptowała we wtorek przygotowaną przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Mapę drogowa GOZ. To drogowskaz dla rozwoju tego systemu gospodarki w Polsce wskazujący konkretne działania do podjęcia.

Na czym polega GOZ?

Podstawą koncepcji GOZ jest założenie, że wszystkie elementy łańcucha produkcyjnego produkty, materiały oraz surowce pozostają w obiegu tak długo, jak jest to możliwe. Natomiast wytwarzanie odpadów powinno być ograniczone do minimum.

"Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym wymaga podejmowania odpowiednich działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów i ich zagospodarowanie" - podkreśliła minister Jadwiga Emilewicz.

Jej zdaniem realizacja koncepcji GOZ nie jest możliwa bez innowacji organizacyjnych, procesowych i produktowych.

Minister wyjasniła, że choć w teorii wydaje się to skomplikowane, to w praktyce już się dzieje. Jej zdaniem to, co do tej pory robiliśmy pod hasłem zielonej gospodarki czy też zrównoważonego rozwoju, to właśnie „zamykanie obiegu”. To korzystanie z energii słonecznej, biodegradowalne naczynia, ograniczenie opakowań,  korzystanie z wielorazowych toreb, odzyskiwanie surowców wtórnych - na tym właśnie polega GOZ.


Do priorytetów Polski w ramach GOZ należą

Innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie nowatorskich rozwiązań w gospodarce.

Stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne, na którym łatwiejszy byłby ich przepływ.

Zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, które wynikają ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Czym jest Mapa drogowa GOZ?

"Projekt dokumentu jest wynikiem prac grup roboczych działających w Zespole ds. gospodarki o obiegu zamkniętym oraz szerokich konsultacji publicznych. Wzięło w nich udział ponad. 200 partnerów społeczno-gospodarczych, a także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Ich wysiłek pozwolił na szczegółowe przeanalizowanie projektu i doprecyzowanie wskazanych w nim priorytetów, a także konkretnych działań" – poinformował wiceminister Marcin Ociepa.

Mapa drogowa GOZ to dokument zawierającym zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Proponowane działania dotyczą przede wszystkim prac analityczno-koncepcyjnych, informacyjno-promocyjnych oraz koordynacyjnych w obszarach znajdujących się we właściwości poszczególnych resortów.

Rozdział I „Zrównoważona produkcja przemysłowa” ma zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz na nowe możliwości jego rozwoju.
Rozdział II „Zrównoważona konsumpcja” pokazuje, jak duży potencjał istnieje na tym – dotychczas często pomijanym – etapie cyklu życia.
Rozdział III „Biogospodarka” dotyczy gospodarowania surowcami odnawialnymi (cyklu biologicznego GOZ), które w polskich realiach mają duży potencjał.
Rozdział IV „Nowe modele biznesowe” wskazuje możliwości przeorganizowania sposobów funkcjonowania różnych uczestników rynku w oparciu o ideę GOZ.
Rozdział V dotyczy wdrażania i monitorowania GOZ.

Mapa Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.


Opublikowano: 2019-09-10 15:11

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.