Baza dla sołeckiego. MF: Kwota bazowa kraju w 2020 r. wzrośnie do 4380 zł

Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2020 rok wyniesie 4.380,34 zł na mieszkańca, a więc o 215 zł więcej niż rok wcześniej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Wskaźnik ma znaczenie przy refundacji wydatków gmin związanych z funduszem sołeckim.

Kbk ma znaczenie przy ustalaniu kwoty refundacji wydatków na fundusz sołecki. Gminy, w których średnia kwota bazowa jednostki jest niższa od krajowej mogą liczyć na zwrot 40 proc. wydatków. Samorządy, w których lokalna kwota bazowa jest wyższa otrzymają refundację w wysokości 30 lub 20 proc. 

W poprzednich latach kwoty zwrotów były jednak niższe ponieważ konieczne było zastosowanie tzw. mechanizmu korygującego. Był to efekt przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków. Przykładowo w ubiegłym roku najbiedniejsze gminy zamiast 40 proc. otrzymały zwrot wydatków na funduszu sołecki w wysokości 26 proc. 

W 2019 r. w budżecie państwa zaplanowano na ten cel kwotę 138,5 mln zł. Na rok 2020 z rezerwy celowej na budżety sołeckie trafi 142 mln zł.

Fundusz sołecki jest realizowany od 2009 r. Do 2013 średnio ok. 55 proc. gmin w których są sołectwa tworzyło funduszu sołecki. Od 2014 r. liczba gmin, która realizuje fundusz sołecki rośnie. W 2018 r. na realizację zadań w takiej formule zdecydowało się ponad 71 proc. samorządów (1551 gmin).

Jak obliczana jest kwota bazowa kraju

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) i podaje ją do wiadomości w BIP do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 9 i 10 ww. ustawy średnią kwotę bazową w kraju (Kbk) oblicza się dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące, wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

Do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (Kbk) na rok budżetowy 2020 zostały przyjęte wielkości:

1)  wykonane w 2018 roku dochody bieżące gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, wykazane w sprawozdaniach, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych do 30 czerwca 2019 roku;

2)  liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na 31 grudnia 2018 roku, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

mp/



Opublikowano: 2019-09-11 09:57

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.