Nowe dane. GUS policzy na nowo mieszkańców gmin

GUS pracuje nad nową metodą ustalania stanu ludności miast i gmin, która będzie bardziej precyzyjnie odzwierciedlać rzeczywistą liczbę mieszkańców.

O rozpoczęciu prac nad nową metodą ustalania stanu ludności GUS poinformował w odpowiedzi na poselską interpelację. Urząd podkreślił, że "głównym założeniem tej metody będzie wykorzystanie większej niż dotychczas liczby rejestrów i systemów administracyjnych dla pozyskania informacji o faktycznym (rzeczywistym) miejscu pobytu mieszkańców Polski." 

Jak zaznaczył GUS wdrożenie opracowywania danych o liczbie i strukturze ludności według nowej metodyki przewiduje się po spisie ludności i mieszkań w 2021 r.

Interpelację w tej sprawie skierowała do MSWiA grupa posłów PO-KO. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że oficjalna liczba mieszkańców danej gminy, powiatu czy województwa jest ważnym wskaźnikiem, który rzutuje na decyzje finansowe i administracyjne, jak również ma bezpośredni wpływ na sytuację mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. Tymczasem, jak zaznaczyli posłowie, oficjalne dane o liczbie ludności  już dawno nie mają mało wspólnego z rzeczywistością.

Posłowie zauważyli m.in., że mieszkańcy nowych osiedli niechętnie się meldują, a w wielu nowych blokach dominują mieszkania wynajmowane studentom lub innym osobom mieszkającym tam rok, dwa lub kilka.

„Mieszkańców i potrzeb przybywa, a nie jest to uwzględniane w oficjalnych statystykach i poziomie budżetów lokalnych czy subwencji. Szczególnie istotnym problemem jest to w przypadku konstruowania budżetów jednostek pomocniczych (dzielnice, osiedla, sołectwa) czy też w szkolnictwie” – podkreślono w interpelacji.

Zdaniem posłów dane z meldunków nie powinny w dzisiejszych czasach być kluczowymi dla wyznaczania oficjalnych statystyk liczby ludności.

Jak teraz GUS liczy liczbę ludności

Aktualnie oficjalne dane o liczbie i strukturze ludności (według płci i wieku) są opracowywane metodą bilansową. Bilans ludności jest sporządzany jednolicie dla wszystkich jednostek podziału terytorialnego w kraju (tj. dla gmin imiennie, a w przypadku gmin miejsko-wiejskich - oddzielnie dla terenów miejskich i wiejskich).

Metoda bilansowa jest stosowana do opracowywania danych o liczbie i strukturze ludności w okresach międzyspisowych. Podstawą dla bilansu są wyniki spisów powszechnych ludności i mieszkań w zakresie liczby i struktury ludności w każdej gminie (ostatni spis miał miejsce w 2011 r.; każdy kolejny spis weryfikuje/koryguje liczbę ludności). 

Zgodnie z metodologią spisu przypisanie osoby do danej gminy opiera się na jej deklaracji co do miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego - trwającego co najmniej 3 miesiące). Przy czym, jak zaznacza GUS, spis nie weryfikuje formalności związanych z zameldowaniem, a zatem deklaracja zgłoszona w spisie co do miejsca zamieszkania osoby nie musi znaleźć odzwierciedlenia w dokumentacji gminy. W przypadku mieszkających w Polsce cudzoziemców, do liczby ludności są włączone wyłącznie osoby zameldowane na pobyt stały (posiadające kartę pobytu stałego w Polsce). 

Przyjmując za punkt wyjścia dla gminy liczbę ludności ze spisu (w podziale według płci i pojedynczych roczników wieku) bilans dla kolejnych lat jest sporządzany metodą składnikową według następującego schematu: 

Stan ludności na początek okresu (roku, półrocza) w gminie: 

+ urodzenia żywe (wg płci) 
– zgony (wg płci i wieku) 
+ zameldowania na pobyt stały (z innych gmin i z zagranicy) (wg płci i wieku) 
– wymeldowania z pobytu stałego (do innych gmin i za granicę) (wg płci i wieku) 
+ zameldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) z innych gmin (wg płci i wieku) 
– wymeldowania na pobyt czasowy (ponad 3 miesiące) do innych gmin (wg płci i wieku) 
+/– przesunięcia ludności z tytułu zmian administracyjnych (według płci, wiek jest szacowany) 
= stan ludności na koniec okresu (roku, półrocza) w gminie. 

Wszystkie ujmowane w bilansie ludności dane o ruchu naturalnym oraz migracjach (stałych i czasowych) dotyczą prawnie udokumentowanych faktów i pochodzą z rejestrów administracyjnych, a w szczególności: 

a. dokumentacji urzędów stanu cywilnego, która jest dla GUS źródłem danych o urodzeniach i zgonach. 

Spośród zarejestrowanych przez urzędy stanu cywilnego faktów w bilansach ujmowane są tylko te, które miały miejsce na terenie Polski i dotyczyły wyłącznie stałych mieszkańców Polski. Kompletność danych o tych faktach gwarantują numery aktów stanu cywilnego umieszczone na przekazywanych statystyce dokumentach podstawowych (tj. na Karcie urodzenia i Karcie zgonu). W bilansie ludności urodzone dziecko jest ujmowane (dodawane) do liczby ludności gminy zamieszkania matki (wskazanej na karcie urodzenia), natomiast osoba zmarła jest ujmowana z liczby ludności gminy zamieszkania wskazanej na karcie zgonu; 

b. informacji o migracjach wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały (przemeldowaniach w kraju oraz o imigracji/emigracji), które GUS otrzymuje z rejestru PESEL prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji, który także jest zasilany przez biura ewidencji ludności poszczególnych gmin; 

c. danych dotyczących migracji na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, które uzyskiwane są w oparciu o wyniki corocznie przeprowadzanego badania statystycznego wg stanu w dniu 31 grudnia każdego roku. Badanie jest realizowane przez biura ewidencji ludności wszystkich urzędów gmin w kraju. 

W bilansie nie są ujęci cudzoziemcy mieszkający w Polsce czasowo. Są w nim natomiast ujmowani mieszkańcy Polski przebywający czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania za granicą). Osoby, które dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem za granicę na pobyt stały nie są ujmowane w bilansie ludności. Bilans nie uwzględnia także migracji nieudokumentowanych i nielegalnych. Aktualizacja danych o ludności według płci i wieku dla trójstopniowego podziału terytorialnego kraju (województwa, powiaty i gminy) odbywa się poprzez opracowywane dwa razy w roku bilanse: według stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia. 

GUS podkreśla, że bilanse są opracowywane do poziomu gminy – najniższej jednostki podziału terytorialnego kraju. GUS nie opracowuje danych dla sołectw, osiedli i dzielnic – za wyjątkiem delegatur Wrocławia, Łodzi i Poznania oraz dzielnic Warszawy. 


mp/Opublikowano: 2019-10-03 13:47

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.