Dodatek od zaraz. Dla p.o. dyrektora od pierwszego dnia miesiąca

Nauczyciel, któremu powierzono obowiązki dyrektora nie musi ich pełnić co najmniej miesiąc, by otrzymać z tego tytułu dodatek funkcyjny.

Takie rozwiązanie chcieli wprowadzić radni Gminy Bolesławiec, ale zapis uchwały został unieważniony przez wojewodę.

„W ramach delegacji ustawowej art. 30 ust. 6 pkt. 1 ustawy [Karta nauczyciela] brak jest upoważnienia do określania warunków wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy” – przypomniał organ nadzoru. „W odróżnieniu od brzmienia art. 30 ust. 6 pkt. 2 i pkt 3 ustawy, które upoważniają m.in. do określenia warunków wypłacania określonych w nich składników wynagrodzenia” – podkreślił.

Wojewoda zaznaczył też, że ustawodawca wprost w przepisie art. 39 ust 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy określił daty przeszeregowania płacowego.

„Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust. 1 zdanie drugie ustawy zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z uzyskaniem prawa do dodatku funkcyjnego związanego z objęciem zastępstwa następuje z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli inne przyczyny nie nastąpiły od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego” – wskazuje organ nadzoru.

Według wojewody zakwestionowany fragment uchwały modyfikuje intencje ustawodawcy, co stanowi istotne naruszenie prawa.

Dodatkowo przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, który stwierdził, że ze sformułowania „szczegółowe warunki przyznawania dodatków" zawartego w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela nie sposób wywodzić kompetencji organu prowadzącego szkołę do wskazywania sytuacji, w których dodatki, o jakich mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, będą albo nie będą przysługiwały.

aba/

Opublikowano: 2019-11-21 12:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.