Nowy Dwór: Partnerstwo Lokalne

W dniu 10 marca 2008 roku odbyło się Forum Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego podsumowujące doświadczenia Partnerstwa Lokalnego na przykładzie działań projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Patronat nad Forum objęło Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Do Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego „Hybrydy” w Warszawie przybyli m.in. przedstawiciel Administratora projektu - Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki p. Jacek Kowalski oraz pracownicy Biura Partnerstwa, przedstawiciele Partnerów projektu, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej p. Agnieszka Chłoń - Domińczak, p. Adam Kaliszuk z Fundacji Fundusz Współpracy, p. Marcin Komosa z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, p. Joanna Frąckowiak z firmy Microsoft. Gościem specjalnym Forum byli Partnerzy ponadnarodowi w projekcie PWTR przedstawiciele projektu CONVERGENCES z Francji.

Za przygotowanie Forum odpowiedzialna była Fundacja „Jesteśmy Aktywni”, spotkanie poprowadził p. Artur Ptak, Wiceprezes Zarządu Fundacji.
Program Forum składał się z kilku części.

Po oficjalnym otwarciu spotkania i powitaniu wszystkich gości przez p. Jacka Kowalskiego, Koordynator projektu CONVERGENCE p. Alain Tambour przedstawił francuskie doświadczenia jako inspiracje dla lokalnych Partnerstw w Polsce. Przybliżył także tematykę projektu CONVERGENCES, poinformował, że projekt realizowany jest w Dolnej Normandii w ramach IW EQUAL i dotyczy aktywizacji osób dyskryminowanych na rynku pracy a jego celem jest ułatwianie włączenia i powrotu na rynek pracy osobom marginalizowanym społecznie.

Kolejnym punktem Forum było wystąpienie p. Chłoń - Domińczak, która ze strony instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej mówiła o doświadczeniach wypracowanych w ostatnim czasie oraz o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo. Poinformowała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi program Integracji Społecznej na terenie gmin w całej Polsce. Zespół konsultantów pomaga przy pisaniu Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. W planach Ministerstwa jest również opracowanie Krajowego Planu Działania na temat Integracji Społecznej.

Następnie p. Adam Kaliszuk z Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił możliwości składania wniosków na mikro granty oraz wniosków na upowszechnianie rezultatów EQUAL-a w ramach konkursu „Upowszechnianie ekonomii społecznej na podstawie doświadczeń PIL EQUAL”.

W kolejnym punkcie Forum p. Sylwia Lewandowska – przedstawiciel Fundacji „Jesteśmy Aktywni” omówiła wyniki ewaluacji projektu „Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek”. Zaprezentowała cele i założenia projektu oraz podejmowane przez Partnerstwo działania. Szczegółowo omówiła wypracowane w ramach projektu rezultaty, wskazała także rekomendacje na przyszłość.

Dobre Praktyki Partnerstwa Lokalnego EQUAL to trzecia część Forum, w której zaprezentowana została działalność Stowarzyszenia Młodzi dla Rozwoju „eMka”, jednego z Partnerów projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”. P. Łukasz Moliński – przedstawiciel „eMki” omówił zadanie, które realizowane było przez Stowarzyszenie w ramach projektu a mianowicie wydanie Biuletynu Informacyjnego „W Widłach Trzech Rzek”. Biuletyn na bieżąco opisywał działania projektu oraz wszelkie aktywności odbywające się na obszarze funkcjonowania Partnerstwa. Następnie p. Ewelina Odrzywołek zaprezentowała uczestnikom Forum jedno z głównych działań zrealizowanych w ramach Partnerstwa – powołanie stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek. Stowarzyszenie to jest strategicznym i długofalowym rezultatem Partnerstwa. Poinformowała, że działania LOTTR skupione są na promocji turystyki oraz wspieraniu podmiotów trzeciego sektora. Jednym z działań skierowanych do organizacji pozarządowych było rozdysponowanie środków Funduszu Dotacji w wysokości 985 000 zł. Poinformowała, że ogłoszony w ramach Fundusz Dotacji konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony organizacji. W rezultacie z 36 złożonych projektów ze środków Funduszu dofinansowanie otrzymało 25 organizacji. Jedną z organizacji, która otrzymała środki z Funduszu Dotacji był Klub Seniora w Czosnowie. Prezes Stowarzyszenia p. Ewa Antas omówiła dofinansowany projekt „Wesołe jest życie staruszka”.

Bardzo ciekawe i praktyczne informacje przedstawił p. Marcin Komosa z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat możliwości finansowania inicjatyw społecznych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Część merytoryczną Forum zamknął panel dyskusyjny z przedstawicielami samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych. Dyskutowano o roli poszczególnych podmiotów w budowaniu lokalnego rozwoju i większej spójności społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli także p. Jacek Kowalski jako przedstawiciel samorządu – Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz p. Ewelina Odrzywołek jako przedstawiciel organizacji pozarządowej – Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek.

Forum Dobrych Praktyk Partnerstwa Lokalnego stanowiło okazję do wymiany doświadczeń i podjęcia dyskusji wokół określenia szans na dalsze partnerskie działania. Reasumując, spotkanie pozwoliło gościom i uczestnikom na poznanie mechanizmów inicjatyw partnerskich w praktyce, które pozwalają na realizowanie publicznych misji w lokalnym środowisku. Pozwoliło także na prezentację rezultatów wypracowanych w ramach realizacji projektu „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”, służyło również upowszechnianiu dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w ramach tego projektu.

Niespodzianką kończącą całe spotkanie był występ Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Ziemi Zakroczymskiej, który został reaktywowany dzięki otrzymanym środkom z Funduszu Dotacji.


UM Nowy Dwór MazowieckiOpublikowano: 2008-03-26 00:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.