Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Kępno jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Położenie geograficzne naszej gminy - na południowym krańcu Wielkopolski, u bram Dolnego i Górnego Śląska, na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych Katowice - Poznań i Warszawa - Wrocław, stwarza dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w różnych branżach.

fotob-321.png

Gmina Kępno położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Swoim terenem obejmuje 17 jednostek pomocniczych - sołectw.

Przez Kępno przepływa rzeka Niesób, zwana od wieków Samicą.

W gminie Kępno dominują tereny równinne - do 200 m n.p.m. Jej powierzchnia wynosi 12.403 ha, w tym na miasto przypada 770 ha. Miasto i gmina Kępno liczą na koniec 2007 roku 24 624 tys. mieszkańców, w tym miasto 14 753 mieszkańców.

Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o Kępnie pojawiają się w trzynastowiecznych źródłach. Tu w 1282 roku Przemysł II - książę wielkopolski podpisał umowę z księciem gdańskim Mszczujem II. Co przyczyniło się do zakończenia rozbicia dzielnicowego Polski. Od 1365 roku do połowy XIX wieku Kępno było własnością prywatną.

Już w 1283 roku Przemysł II w dokumencie omawiającym miasta wielkopolskie nazywa Kępno miastem. Do lokacji miasta na prawie magdeburskim doszło w 1661 roku. Niedługo po tym Kępno stało się miastem wielonarodowym. Zamieszkiwały w nim trzy grupy ludności: Polacy, Niemcy i Żydzi.

W XIX stuleciu Kępno było jednym z większych ośrodków handlu przygranicznego w zaborze pruskim. Okres dwudziestolecia międzywojennego pomimo kryzysu ekonomicznego to okres rozwoju miasta.

W pierwszym okresie (lata 20-te) sprowadzał się on do odbudowy przedsiębiorstw komunalnych: gazowni, wodociągów czy rzeźni. Kolejny etap to elektryfikacja, rozbudowa wodociągów miejskich i sieci gazowej.

W okresie PRL w Kępnie pobudowano m.in. Fabrykę Obrabiarek „Ponar-Remo”, Zakłady Urządzeń Chemicznych „Montochem” oraz kilka osiedli mieszkaniowych.

W 1990 r. reaktywowany został Kępiński samorząd gminny, a w 1998 r. – powiatowy.

Główne walory, charakter ekonomiczny

Położenie gminy na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, w bezpośrednim sąsiedztwie ponad 100 ha gruntów pod inwestycje, to olbrzymia szansa dla miasta i gminy Kępno. W niedługim czasie rozpoczyna się budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr 11 Poznań – Katowice co dodatkowo uatrakcyjni walory komunikacyjne miasta oraz droga ekspresowa S-8 łącząca Wrocław z Warszawą.

Jeszcze do 1989 roku gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

Miasto i gmina Kępno posiada znaczny potencjał przemysłowy. Główne gałęzie przemysłu to: meblarska, drzewna, odzieżowa, produkcji urządzeń precyzyjnych, spożywcza. Działa tu około ponad 2500 podmiotów gospodarczych w tym spółek prawa handlowego i instytucji publicznych, banków.

Kępno to znaczący ośrodek produkcji mebli. Przedsiębiorstwa tej branży korzystają ze sprzyjającej koniunktury. Polska w 2005 roku stała się czwartym eksporterem mebli na świecie.

Położenie, rozwinięta infrastruktura oraz przedsiębiorczość mieszkańców stanowią o znaczeniu gospodarczym i pozycji Gminy Kępno. Stopa bezrobocia na naszym terenie wynosi obecnie 2,8 % (dane PUP Kępno na koniec października 2008 r.) i jest jedną z najniższych w Wielkopolsce.

Miasto chętnie sięga po fundusze unijne

Gmina Kępno pozyskała dużo funduszy unijnych i jest dobrze zarządzana. Dowodem na to jest fakt, iż w 2005, 2006 i 2007 kępiński samorząd został wielokrotnie nagrodzony; m.in. Kępno uzyskało 2 pozycję w Wielkopolsce a 20 w kraju w rankingu uznanego tygodnika samorządowego „Wspólnota”.

W 2005 roku Gmina Kępno wydatkowała, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 354,25 zł na inwestycje w infrastrukturę techniczną. Na uwagę zasługuje fakt że wyniki osiągane przez naszą gminę są coraz lepsze: w 2003 roku zajęliśmy 84 lokatę w Polsce, w 2004 już 61 a w 2005 bardzo dobrą 20 lokatę.

W rankingu Rzeczpospolitej za 2004 rok zajęliśmy piąte miejsce w kraju. Ranking „Rzeczpospolitej” ma na celu wskazanie najlepiej zarządzanych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. „Rzeczpospolita” chciała uhonorować te, które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców przy zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Miasto i Gmina Kępno zajęła 17 miejsce wśród 560 gmin miejsko-wiejskich w Polsce w rankingu Samorządowych Liderów Funduszy Strukturalnych pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Edukacja

Do największych osiągnięć minionych lat można zaliczyć utworzenie klas integracyjnych w SP w Hanulinie, które to stwarzają niepełnosprawnym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi takie warunki, aby mogli podejmować naukę dostosowaną do ich możliwości.

W przeciągu kilku ostatnich lat również duże postępy w tym zakresie wykonały przedszkola samorządowe, które dostosowały swą pracę i bazę do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem budynku Gimnazjum w Krążkowach do potrzeb osób niepełnosprawnych, co wynika z faktu, iż od września 2009 r. w Gimnazjum powstaną oddziały integracyjne.

Zwiększeniem oferty edukacyjnej było również stworzenie programu „Trzymaj się prosto”, polegającym na zorganizowaniu zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Mając na uwadze ustawiczną motywację uczniów, od kilku lat z naszej gminie, przyznawane są wyróżnienia „Nadzieje Kępna” uczniom kończącym gimnazja, którzy wykażą się w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami naukowymi uzyskanymi poza szkołą.

Sport i rekreacja

Z roku na rok poszerza się możliwość spędzania czasu wolnego. Do dyspozycji są wspaniale położone obiekty Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w nich nowoczesna hala sportowa z zapleczem biurowym, kuchennym, hotelowym, basen kąpielowy, boiska, amfiteatr, czy kino.

W bliskiej okolicy znajdują się kompleksy leśne, a w nich 6 rezerwatów przyrody oraz wiele zbiorników wodnych, gdzie turyści znajdą poza obfitością fauny i flory czyste powietrze, ciszę i spokój.

Dumą naszej gminy jest organizowany od ponad 30 lat Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dzieci im. Eugeniusza Pietrasika. Turniej przez te wszystkie lata był organizowane przez różne organizację, jednakże zawsze przy wsparciu finansowym gminy. Piłka ręczna to w Kępnie tradycja, dzięki której między innymi możemy poszczycić się powstaniem nowoczesnej hali sportowej z zapleczem hotelowym, odnowy biologicznej i gastronomicznym.

Ślady historii Kępna znajdują się w naszym mieście w postaci licznych zabytków, takich jak grodzisko średniowieczne tzw. „kopiec”, starówka, synagoga.

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego posiada kolekcję ponad 8000 zabytków związanych z dziejami miasta i regionu. Kolejną atrakcją jest również Galeria Sztuki współczesnej AE udostępniająca wystawy malarstwa, rzeźby, grafiki. Gościła i gości w swoich salach artystów reprezentujących środowiska Krakowa, Poznania, Katowic, Torunia czy Warszawy.

Kępno jest urokliwym, niewielkim miastem Wielkopolski, po którym można odbyć niejedną wycieczkę oglądając zabytkową architekturę.

Inwestycje

Dla rozwoju miasta oddanie do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków było strategiczną inwestycją. Dzięki niej możliwa jest teraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej, co jest realizowane. Dotyczy to całej gminy Kępno i gmin ościennych. Oczyszczalnia spełnia wszelkie normy unijne. Przez najbliższe 20-25 lat może pracować przez 24 godziny na dobę bez większych nakładów finansowych na remonty.

Bardzo ważnym zadaniem jest odrestaurowanie kępińskiego ratusza, w którym obecnie jest siedziba władz miejskich. Prace zakończono w sierpniu 2007 roku. W ramach modernizacji planuje się ująć również sąsiedni budynek administracyjny na muzeum regionalne.

Rok 2005 przyniósł uchwalenie przez Radę Miejską Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Mówi m.in. o nowej płycie rynku, której modernizacja rozpoczęła się we wrześniu 2007 roku. Konieczna będzie przebudowa dróg i ulic na terenie miasta.

W 2006 roku uchwaliliśmy również program rozwoju lokalnego. W styczniu 2007 roku Rada Miejska uchwaliła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2011, a w czerwcu przyjęła Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kępno na lata 2007- 2020. Oba dokumenty obejmują wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe. Dzięki tym planom możemy starać się o pieniądze z zewnątrz na ich realizację.

Poza tym w Kępnie działa tak potrzebne Centrum Integracji Społecznej, które pod swą nazwą kryje 11 mieszkań socjalnych. Jest tam klub abstynenta, centrum wolontariatu, noclegownia i stołówka. Są tam również mieszkania dla rodzin w kryzysie, w trudnych sytuacjach. Mieszkańcom taka inwestycja jest bardzo potrzebna.

W 2007 roku utworzono także jakże potrzebny Ośrodek Wsparcia dla Rodzin w Kryzysie.

Poza tym Gmina Kępno ma 4 partnerów zagranicznych z którymi zostały podpisane stosowne umowy o współpracy. Są to miasto Encs na Węgrzech, Trutnov w Republice Czeskiej, Battalgazi z Turcji oraz Giano dell’Umbria z Włoch.
 
Więcej informacji www.um.kepno.pl

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP