Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Gmina Buczek położona jest w południowo - zachodniej części województwa łódzkiego, we wschodniej części powiatu łaskiego na Wysoczyźnie Łaskiej. Nazwa Buczek wywodzi się najprawdopodobniej od lasów otaczających centrum gminy od południa i południowego wschodu

Fot. UG Buczek

Położenie i dane demograficzne

Gmina Buczek leży we wschodniej części powiatu łaskiego na Wysoczyźnie Łaskiej. Od strony południowej i wschodniej sąsiaduje z Gminą Zelów, od północnej z gminą Łask, a od zachodu z gminą Sędziejowice.

W skład gminy wchodzi 21 miejscowości skupionych w 16 sołectwach. Gmina zajmuje powierzchnię 91 km2 i liczy ok.5 tys. mieszkańców. Główną miejscowością gminy jest Buczek położony w odległości 10 km od Łasku u źródeł rzeki Końska, wpadającej do Grabi.

Położenie gminy w pobliżu Kopalni i Elektrowni Bełchatów, a także pobliskich zakładów przemysłowych w Zelowie i Łasku pozwala wielu amieszkańcom znaleźć pracę.

Oferta dla inwestorów oraz perspektywy rozwoju gminy

Buczek to dobrze zarządzana, dynamicznie rozwijająca się gmina, w której zważywszy na niskie ceny gruntów i stawek podatku od nieruchomości, praktycznie najniższych w regionie łódzkim warto nabyć lub wydzierżawić teren i obiekty do prowadzenia działalności gospodarczej. Zapomniane w wymiarze inwestycyjnym w przeszłości sołectwa mają już inny wizerunek, otrzymały wodociągi, oświetlenie, nowe utwardzone drogi.

Drogi gminne uzyskały praktycznie w 100% nawierzchnię bitumiczną, a drogi rolnicze są utwardzone w ok. 70%.  Rolnictwo jest podstawową gałęzią gospodarki, a ważną i symbolicznie związaną z gminą jest uprawa truskawek. Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca obchodzimy „Wojewódzkie Święto Truskawki”, połączone z występami najlepszych artystów polskiej estrady, wizytą przedstawicieli obu izb parlamentu i rządu, a także licznymi konkursami, prezentacją płodów oraz festynem integrującym społeczność lokalną.

Gmina Buczek z myślą głównie o młodych ludziach przygotowała w ostatnich latach w północnej części miejscowości na 7 ha ziemi 40 działek budowlanych z możliwością podłączenia się do wodociągu i kanalizacji, będzie to nowe osiedle. Po wykonaniu części inwestycji przez właścicieli działek - przynajmniej 50% zabudowy - planuje się wybudowanie asfaltowych dróg i chodników.

Działki są aktualnie w sprzedaży w cenie od 35 000 - 44 000 zł za działkę o powierzchni 1200 m2 .

Gmina może stanowić bazę surowcową dla przetwórstwa rolno-spożywczego, a także do rozwoju usług służących rolnictwu i gospodarce żywnościowej, może również zaoferować dla ewentualnych inwestorów budynki po szkołach podstawowych w Luciejowie i w Gucinie.

Jesienią w północnej części Buczku powstanie też wielka pieczarkarnia, w której u prywatnego przedsiębiorcy znajdzie pracę kilkadziesiąt, a po rozbudowie nawet 300 osób. Z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inwestycje wykupione też zostały przez przedsiębiorcę prywatnego 54 ha terenu w sołectwie Gucin (teren jest otwarty i czeka również na innych inwestorów).

W najbliższych latach planuje się budowę kanalizacji sieciowej lub przydomowej w kolejnych sołectwach. Gmina dotychczas jest skanalizowana w ok. 60%, zainstalowano też 300 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy zlokalizowane jest również Lotnisko Wojskowe 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego Łask, które zajmuje 724 ha, a jesienią w nowo powstałych obiektach wojskowych znajdzie miejsce już cała Baza. Już dziś można stwierdzić, że obok Krzesin pod Poznaniem jest to jedna z najważniejszych baz powietrznych NATO w Europie Środkowej.

Inwestycje i remonty

Władze samorządowe dbają o edukację najmłodszych buczkowian, którzy uczą się w dobrze wyposażonych, wyremontowanych i odnowionych dwóch budynkach szkolnych w ZSPiGP w Buczku i SP filialnej w Czestkowie. Szkoła w Buczku w ostatnim roku podwoiła swą kubaturę (obecnie 3200 m2 ). Inwestycja rozbudowy szkoły o nowe klasy dla najmłodszych uczniów i przedszkole z placem zabaw podwyższyła komfort nauki i pobytu w placówce, a bezpłatny pobyt i żywienie dla przedszkolaków to znaczne odciążenie młodych rodziców.

Wybudowanie 2 boisk „Orlika” przy szkołach, bieżni tartanowej, siłowni zewnętrznej, pełnowymiarowego stadionu sportowego, a w niedalekiej przyszłości sali gimnastycznej w Czestkowie oraz w Buczku hali sportowej i małej pływalni pozwoli młodym ludziom poczuć się nie gorzej, niż w najbogatszych w infrastrukturę oświatową i sportową gminach w Polsce.

W zakresie poprawy dostępu do informacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu zakupiono dla mieszkańców o niskich dochodach kilkaset komputerów z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do internetu, doposażając też w komputery szkoły i m.in. strażnice.

Nowoczesne rozwiązania stosowane są też w gospodarce komunalnej i ekologii. W Buczku i Czestkowie zainstalowano (za 1.5 mln. zł niemalże w całości środków zewnętrznych) jako w jednych z pierwszych w Polsce 101 lamp hybrydowych opartych na pozyskaniu energii z paneli fotowoltaicznych i energii mechanicznej z wiatraków.

Nowatorskim rozwiązaniem jest też montaż - wiosną 2014r.- dla ponad 400 domostw paneli solarnych lub pomp dla uzyskania ciepłej wody, co wydatnie obniży koszty energii, przysłuży się ekologii i podniesie standard życia mieszkańców ( inwestycja współfinansowana ze środków WFOŚiGW w Łodzi).

Władze samorządowe gminy znaczne środki własne i zewnętrzne inwestują w rozbudowę strażnic (dotychczas ok. 3.5 mln.zł), a ściślej mówiąc w budowę środowiskowych świetlic wiejskich służących całej społeczności lokalnej. Rozbudowano już 5 strażnic, następna w Czestkowie jest w rozbudowie, a Woli Buczkowskiej zostanie wybudowana w najbliższych dwóch latach. Jednostki OSP są też b. dobrze wyposażona w sprzęt i samochody strażackie, a najnowszy zakup - ciężki samochód Scania dla OSP Buczek - należy do najnowocześniejszych w kraju.

Zakończono już także gruntowny remont nowych pomieszczeń budynku dla GOPS, co z pewnością podniesie komfort pracy w placówce i przysłuży się poprawie jakości obsługi klientów.

Remont i rozbudowa Ośrodka Zdrowia z nowymi miejscami usług rehabilitacyjnych i medycznych, rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, a także budynku Urzędu Gminy dopełnią inwestycje praktycznie we wszystkich jednostkach gminnych.

O tym jak wielkie są nakłady inwestycyjne w gminie może świadczyć fakt, że gmina proporcjonalnie do budżetu jest liderem w zakresie inwestycji w powiecie łaskim, a także ma najwyższy wskaźnik w zakresie pozyskanych środków z PROW.

Gmina przez ostatnie 2 lata łącznie ze środkami zewnętrznymi wydała na inwestycje gminne kwotę 12.4 mln. zł., a należy również dodać, znamienny fakt, że gmina nie posiada żadnych zobowiązań finansowych w postaci kredytów lub pożyczek. W br. budżetowym z ok. 16.5 mln. zł. dochodów władze samorządowe chcą wygenerować 8.5 mln. środków na inwestycje, uwzględniając oczywiście pozyskanie środków zewnętrznych.

Powszechnie wiadomo, że inwestycje w infrastrukturze wyznaczają nowe standardy i określają jakość życia mieszkańców. Samorząd podjął też współpracę finansową ze Starostwem Powiatowym w Łasku w zakresie remontu i rozbudowy odcinka ok. 200 m drogi powiatowej w kierunku Sędziejowic, służącej przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Niezwykłego uroku są również tereny leśne w gminie, w części już wykorzystywane i zagospodarowane na budownictwo letniskowe.

Wybudowanie w niedalekiej przyszłości na dawnym szlaku kolejowym sieci przesyłu gazu i ścieżki rowerowej z łaskiego Osiedla Przylesie przez Buczek do Zelowa pozwoli nie tylko zaopatrzyć domy w tańsze paliwo energetyczne, ale poprawi walory turystyczne gminy.

W sąsiedztwie zbiornika retencyjnego w Buczku gmina posiada 3 ha gruntu, gdzie jest możliwość wędkowania, zorganizowania kąpieliska, pola biwakowego, a także budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Walory środowiska naturalnego, piękne lasy, warunki bioklimatyczne, stworzenie na bazie zbiornika retencyjnego miejsca do aktywnego wypoczynku i dobra komunikacja sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji dla mieszkańców nie tylko gminy Buczek, ale całego regionu.

Nie bez znaczenia dla przyszłości gminy Buczek jest jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi S 8, co umożliwia kontakt nie tylko z aglomeracją łódzką, ale i innymi miastami w Polsce zachodniej i centralnej.

Zapraszamy do nas inwestorów i turystów, którym oferujemy wspaniałą przyrodę, czyste - nieskażone powietrze oraz piękny leśny krajobraz.

Więcej informacji na www.buczek.org.pl 

 

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP